2017 Supplier Day – Manufacturers’ List (Danh sách Nhà Sản Xuất tham gia Ngày hội “Tìm kiếm Nhà Cung Cấp nội địa cho các Doanh Nghiệp Sản Xuất của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam”)

AmCham’s Supplier Day 2017 will be held on September 13, 2017.

Ngày hội các nhà cung cấp AmCham 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 13/09/2017.

Below is the list of manufacturers joining the event:

(Dưới đây là danh sách các Nhà Sản Xuất sẽ tham dự chương trình)

1. Penflex Vietnam Co., Ltd

001_pen_logo_k_hi-color

Industries: Flexible metal hose

Looking for Suppliers in:

  • Metal coils: Tấm cuộn kim loại
  • Metal fittings: Phụ kiện kim loại
  • Filler rod: Que hàn TIG
  • Measurement Calibration tooling: Dụng cụ đo kiểm
  • Weld inspecting equipment: Thiết bị kiểm tra mối hàn

2. Supply Chain Service International

SCSI Mall Sign

Industries: Support and Training in Quality Management/Lean Manufacturing and other Supply Chain Operation (Hỗ trợ và đào tạo Quản lý chất lượng/Sản xuất tinh gọn và Các hệ thống chuỗi cung ứng khác)

Looking for Suppliers in:

  • Every Manufacturer/Supplier who need support in QM process, quality control, lean manufacturing, Quality-training,auditing, vendor managed inventory, warehouse management: Tất cả các nhà sản xuất/nhà cung cấp cần hỗ trợ về quá trình Kiểm định chất lượng, Kiểm soát chất lượng, Sản xuất tinh gọn, Đào tạo chất lượng, Kiểm toán, Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp , Quản lý kho bãi.

3. UPS Vietnam (to be updated)

17. Vilube Corp

vilube

Industries: Lubricants (dầu nhớt)

Looking for Suppliers in:

  • Packaging: Bao bì
  • Transportation: Vận chuyển
  • Base Oils & Additives: Dầu gốc và phụ gia

 

To Be Updated

(Đang cập nhật)

 

—————————

 AmCham Supplier Day 2017 Main page

(Trang chính của Ngày hội  “Tìm kiếm Nhà Cung Cấp nội địa cho các Doanh nghiệp Sản Xuất của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam”)

Manufacturers to register here

(Nếu bạn muốn tham gia với tư cách là Nhà Sản Xuất, đăng kí tại đây)

Suppliers to register here

(Nếu bạn muốn tham gia với tư cách là Nhà Cung Cấp, đăng kí tại đây)

About the author  ⁄ AmCham Events

No Comments

Leave a Comment