Vietnam Buyers Training 2016 / Khóa Tập Huấn Cho Người Mua Hàng Việt Nam 2016

Date/Time
Date(s) - 27/09/2016
8:00 am - 4:00 pm

Loading Map....

Add to Calendar

Location
New World Hotel Saigon

Category(ies)


Organizers / Đơn vị tổ chức  

  Screenshot 2016-08-03 23.10.33        Screenshot 2016-08-03 07.00.35

Supporter / Đơn vị hỗ trợ

VTFA logo

Event Description / Thông tin khóa tập huấn 

On September 27, 2016, the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) in cooperation with Health Canada (HC) and AmCham HCMC will conduct a training seminar for Buyers & Sourcing Professionals.

The focus of this one-day, FREE training event will be on products for children and products that have demonstrated high risks of safety violations and hazards such as textiles/apparel, furniture and toys.

Buyers who source consumer products for eventual retail sales are key decision makers at the intersection of the production and retail value chain. They have the power to ensure products purchased for their companies or clients meet all safety requirements. Most reputable organizations in the retail distribution chain work hard to get product safety right. However, some lack the knowledge to fulfill this role. This training can help fill the gap.

If your organization employs or is associated with a purchasing professional that buys products to be sold in the United States and/or Canada, this seminar is for you!

*If you wish to pre-purchase buffet lunch, please note in your registration form. Price is vnd 350,000/person. AmCham will accept payment in cash at AmCham’s office, or by credit card, or wire transfer before the event. AmCham’s bank details will be sent to you in AmCham’s confirmation e-mail.

Please note that priority will be given to buyers and sourcing professionals.  All other professionals that register will be placed in a waiting list and added after September 22, depending on availability.  

If you have any questions regarding the event, please send an email to BuyersTrainingVietnam@cpsc.gov.  If you have questions regarding registration, please contact cindy.tran@amchamvietnam.com


Vào ngày 27/9/2016, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (“CPSC”) phối hợp với Y Tế Canada (“HC”) và AmCham Tp. HCM tổ chức Khóa Tập Huấn cho Người Mua Hàng và các công ty tìm nguồn cung ứng chuyên nghiệp.

Trọng tâm của một ngày tập huấn MIỄN PHÍ này là các sản phẩm cho trẻ em và các sản phẩm được chứng minh là có nguy cơ vi phạm an toàn cao như hàng may mặc, đồ gỗ, và đồ chơi. 

Người mua với vai trò tìm kiếm nguồn hàng cho các hoạt động thương mại của mình chính là những người đưa ra quyết định tương tác giữa sản phẩn và giá trị thương mại. Họ có quyền đảm bảo sản phẩm được mua cho doanh nghiệp hoặc khách hàng của mình luôn đạt yêu cầu chất lượng an toàn. Hầu hết các tổ chức uy tín trong chuỗi phân phối bán lẻ làm việc cật lực để có được đúng sản phẩm an toàn. Tuy nhiên trong số họ lại có một số bị thiếu kiến thức trong vai trò quyết định này. Buổi tập huấn này có thể giúp cung cấp kiến thức cho họ.

Nếu công ty của ông/bà thuê hoặc liên kết với một nhà mua hàng chuyên nghiệp mua các sản phẩm được bán vào  Hoa Kỳ và/hoặc Canada, buổi tập huấn này rất phù hợp với ông/bà ! 

*Nếu muốn dùng buffet trưa tại khách sạn, xin vui lòng điền vào form đăng ký. Giá 350,000 đồng/người. Ông/bà có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng AmCham, hoặc bằng thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng trước. Thông tin về tài khoản sẽ được gởi cho ông/bà trong thư xác nhận của chúng tôi.

Ưu tiên nhận đăng ký của Người Mua Hàng. Các đối tượng khác sẽ được đưa vào danh sách chờ và sẽ được xác nhận tham dự sau ngày 22 tháng 9, dựa trên số lượng chỗ trống. 

Nếu ông/bà có bất kì câu hỏi nào liên quan đến sự kiện, xin vui lòng gửi email về địa chỉ BuyersTrainingVietnam@cpsc.gov. Nếu ông/bà có câu hỏi liên quan đến việc đăng ký, xin vui lòng liên hệ cindy.tran@amchamvietnam.comAgenda (subject to change) 

8:00 – 8:30 Meet and Greet (Hosts/ Speakers/ VIP)
Guests Arrival/Registration 
8:30 – 8:55 Welcome and Introduction  
Mr. Herb Cochran, AmCham Vietnam, Executive Director
Ms. Arlene Flecha, Program Manager for Southeast Asia, U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)
Mr. Paul Chowhan, Health Canada
8:55 – 9:25 Session 1: Overview: Common Buyer Challenge in the Global Supply Chain
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenter: Mr. Jake Miller, Regional Product Safety Officer, CPSC
9:25 – 10:00 Session 2: A Review of Key Procedural Requirements under the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenter: Ms. Arlene Flecha, CPSC
10:00 – 10:30 Session 3: HC Canada Consumer Product Safety Act: Key Requirements
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenter: Mr. Jerry Wu, Health Canada
10:30 – 11:50 Session 4: Textiles/Apparel–Overview of U.S. and HC Requirements
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenters: Ms. Allyson Tenney, CPSC; Mr. Paul Chowhan, Health Canada; Mr. Kent Teh, Director of Garment Manufacturing, Esquel Group
11:50 – 12:50 NETWORKING HOUR/LUNCH
This hour will be set aside for attendees to mingle and network with each other as desired.
12:50 – 1:35 Session 5: Furniture- Overview of U.S. and HC Requirements
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenters: Mr. Steve Williams, CPSC; Mr. Paul Chowhan, Health Canada; Mr. Jim Moore, Chief Executive Officer, Storkcraft
1:35 – 2:35 Session 6: Toys – Overview of U.S. and HC Requirements
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenters: Mr. Jake Miller, CPSC; Mr. Jerry Wu, Health Canada; Mr. Alan Kaufman, Vice President, Toy Industry Association (TIA)
2:35 – 2:50 Break
2:50 – 3:40 Session 7:  Buying Safe Products: Industry Panel Discussion
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenters: Mr. Alan Kaufman, TIA; Mr. Jim Moore, Storkcraft; Mr. Kent Teh, Esquel Group Mr. Jake Miller, CPSC; Mr. Jerry Wu, Health Canada
3:40 – 4:20 Session 8: What You Need to Know about Product Seizures at Port and How to Avoid Recalls- Includes a Hands- On Demo of Tools in Port Screening
MC: Mr. Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair
Presenters: Mr. Jake Miller, CPSC; Mr. Jerry Wu, Health Canada
4:20 – 4:25 Closing Remarks 
Mr. Herb Cochran, AmCham HCMC, Executive Director

Chương trình (có thể thay đổi) 

8:00 – 8:30 Tiếp và Gặp mặt (Ban Tổ Chức/ Diễn Giả/ VIP)
Đón khách/Đăng ký
8:30 – 8:55 Phát biểu chào mừng và Giới thiệu
Ông Herb Cochran, Giám Đốc Điều Hành, AmCham Việt Nam – Tp.HCM
Bà Arlene Flecha, Trưởng phòng Chương Trình Khu Vực Đông Nam Á, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC)
Ông Paul Chowhan, Y Tế Canada
8:55 – 9:25 Phần 1: Toàn cảnh: Thử thách cho Người Tiêu dùng Phổ thông trong Chuỗi cung ứng Toàn cầu
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người trình bày: Ông Jake Miller, Chuyên viên An Toàn Hàng Hoá Khu vực, CPSC
9:25 – 10:00 Phần 2: Sơ lược các Yêu cầu Thủ tục Chính dưới Đạo luật Cải thiện An toàn Hàng tiêu dùng 2008
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người trình bày: Bà Arlene Flecha, CPSC
10:00 – 10:30 Phần 3: Đạo luật An toàn Hàng tiêu dùng của HC Canada: Những Yêu cầu Chính
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người trình bày: Ông Jerry Wu, Y Tế Canada
10:30 – 11:50 Phần 4: Dệt may/May mặc – Toàn cảnh các Yêu cầu của Hoa Kỳ và Y Tế Canada 
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham 
Người trình bày: Bà Allyson Tenney, CPSC; Ông Paul Chowhan, Y Tế Canada; Ông Kent Teh, Giám Đốc Xưởng May, Tập đoàn Esquel
11:50 – 12:50 GIAO LƯU / ĂN TRƯA (ăn trưa cần được đặt trước trong form đăng ký)
12:50 – 1:35 Phần 5: Đồ nội thất – Toàn cảnh các Yêu cầu của Hoa Kỳ và HC; Hỏi đáp
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người trình bày: Ông Steve Williams, CPSC; Ông Paul Chowhan, Y Tế Canada; Ông Jim Moore, CEO, Storkcraft
1:35 – 2:35 Phần 6: Đồ chơi và Sản phẩm điện/điện tử – Toàn cảnh các Yêu cầu của Hoa Kỳ và Y Tế Canada 
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người trình bày: Ông Jake Miller, CPSC; Ông Jerry Wu, Y Tế Canada; Ông Alan Kaufman, Phó Chủ Tịch Cấp Cao, Hội Công Nghiệp Đồ Chơi (TIA)
2:35 – 2:50 Nghỉ giải lao
2:50 – 3:40 Phần 7: Mua Hàng hoá An toàn: Thảo luận Nhóm ngành Công nghiệp
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người tham gia: Ông Alan Kaufman, TIA; Ông Jim Moore, Storkcraft; Ông Kent Teh, Tập Đoàn Esquel; Ông Jake Miller, CPSC; Ông Jerry Wu, Y Tế Canada
3:40 – 4:20 Phần 8: Những điều bạn cần biết về Giữ hàng tại Cảng và Làm sao để Tránh việc Thu hồi sản phẩm – Bao gồm Thử nghiệm thực tế các Công cụ trong quá trình Kiểm Hàng tại Cảng
MC: Ông Jonathan Moreno, Phó Chủ Tịch AmCham
Người trình bày: Ông Jake Miller, CPSC; Ông Jerry Wu, Y Tế Canada
4:20 – 4:25 Bế mạc
Ông Herb Cochran, Giám Đốc Điều Hành, AmCham Việt Nam – Tp. HCM

Speakers & Panelists / Diễn giả & Thành viên phiên thảo luận

Arlene Flecha CPSC Bio English-page-0Arlene I. Flecha, Program Manager for Southeast Asia and Training Exchanges, U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)

Ms. Flecha is responsible for managing all CPSC activities associated with the Southeast Asia region, including training manufacturers and regulators on the requirements to sell products in the United States. Ms. Flecha also manages CPSC’s International Training Exchange Program.

Prior to joining International Programs in November 2011, Ms. Flecha served, since November 2005, as the lead spokeswoman for the CPSC in communicating with Hispanic media and consumers about product dangers in and around the home. She made numerous appearances on network morning shows, has been interviewed on affiliate TV stations nationwide and has conducted radio and print interviews locally, nationally, and internationally. Ms. Flecha was also responsible for CPSC’s Minority Outreach efforts. Ms. Flecha has previously coordinated recruitment, partnership and training programs at the U.S. Census Bureau and the U.S. Forest Service.

Ms. Flecha was born and raised in San Juan, Puerto Rico. She holds a Bachelor’s degree in Environmental Sciences from the University of Puerto Rico and a Master’s degree in Public Communication from American University in Washington, D. C.

 

Arlene I. Flecha, Quản lý Chương Trình Đông Nam Á và Đào tạo Giao lưu Quốc tế, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC)

Bà Flecha chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của CPSC liên quan đến khu vực Đông Nam Á, bao gồm hoạt động đào tạo các nhà sản xuất và nhà chức trách về các yêu cầu khi muốn bán sản phẩm tại Hoa Kỳ. Bà Flecha cũng quản lý Chương Trình Đào Tạo Giao Lưu Quốc Tế của CPSC.

Trước khi tham gia Chương Trình Quốc Tế vào tháng 11 năm 2011, bà Flecha phục vụ, kể từ tháng 11 năm 2005, với tư cách là phát ngôn viên cho CPSC trong giao tiếp với giới truyền thông sử dụng tiếng Tây Ban Nha, và giao tiếp với người tiêu dùng về những nguy hiểm của sản phẩm dùng trong nhà và chung quanh nhà. Bà đã nhiều lần xuất hiện trên chương trình TV buổi sáng của các đài có tầm phủ sóng quốc gia, đã được phỏng vấn trên các đài truyền hình địa phương và đã thực hiện các cuộc phỏng vấn trên các đài phát thanh và báo in cấp địa phương, cấp quốc gia và quốc tế. Bà cũng đảm nhiệm các chương trình của CPSC nhằm giao tiếp với các cộng đồng thiểu số trên nước Mỹ. Trước đó, bà Flecha đã điều phối các chương trình tuyển dụng, hợp tác và đào tạo tại Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ.

Bà Flecha sinh ra và lớn lên ở San Juan, Puerto Rico. Bà có bằng Cử nhân Khoa học Môi trường của Đại học Puerto Rico và bằng Thạc sĩ về Truyền thông Quần chúng của Đại học American ở Washington, D. C.


Tenney Bio English-page-0Allyson Tenney; Director, Division of Engineering; Directorate for Engineering Sciences; U.S. CPSC 

Allyson Tenney is the Director for the Division of Engineering in the Directorate for Laboratory Sciences at the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC). Allyson provides leadership and direction to a staff of technical experts responsible for providing engineering, scientific, and technical expertise on a variety of issues relating to electrical product safety, fire science, textile flammability, and standards under the Flammable Fabrics Act (FFA). Regulated products under the FFA include carpets/rugs, mattresses, clothing textiles, children’s sleepwear, and apparel.

Allyson joined the CPSC in February 2000. Before becoming Division Director, Allyson served as the Team Lead of the Textile Flammability Team in the Office of Compliance where she managed a team responsible for enforcing the regulations under the FFA. Allyson also served as a Textile Technologist in The Directorate for Engineering Sciences.

Prior to joining the CPSC, Allyson worked on standards and specifications at the American Textile Manufacturers Institute (ATMI), the national trade association for the domestic textile industry. She was also an International Sales and Product Manager for Alpha Industries, Inc., a manufacturer of high performance outerwear for military and consumer markets.

Allyson is an international spokesperson for the Commission on textile and flammability issues. Allyson holds a Master of Science in Textile Science from The Ohio State University and resides in Bethesda, Maryland.

 

Allyson Tenney; Giám đốc, Ngành Kỹ thuật; Cục Khoa học Kỹ thuật; Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ

Bà Tenney là Giám đốc Ngành Kỹ thuật thuộc Cục Khoa học Phòng thí nghiệm của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC). Bà lãnh đạo và hướng dẫn một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có trách nhiệm cung cấp kiến thức công nghệ, khoa học và kỹ thuật về nhiều vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm về điện, khoa học hỏa hoạn, tính dễ cháy của hàng dệt may, và các tiêu chuẩn theo Đạo Luật Vải Dễ Cháy (FFA). Các sản phẩm chịu sự quản lý của FFA bao gồm thảm cố định/di động, nệm, vải may quần áo, quần áo ngủ của trẻ em, và hàng may mặc.

Bà Tenney gia nhập CPSC vào tháng 2 năm 2000. Trước khi trở thành Giám đốc Ngành Kỹ thuật, bà từng chỉ huy nhóm phụ trách về Tính dễ cháy của Hàng dệt may thuộc Phòng Tuân thủ, tại đây, bà quản lý một nhóm chịu trách nhiệm thực thi các quy định dựa trên FFA. Bà cũng đã từng là một Kỹ sư Công nghệ dệt ở Cục Khoa học Kỹ thuật.

Trước khi gia nhập CPSC, bà Tenney phụ trách xây dựng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật tại Hội các Nhà sản xuất Dệt may Hoa Kỳ (ATMI), là tổ chức thương mại của ngành dệt may nội địa Hoa Kỳ. Bà cũng từng là chuyên gia quản lý về kinh doanh quốc tế và sản phẩm của Alpha Industries, Inc., một công ty sản xuất quần áo ngoài có hiệu suất cao cho quân đội và thị trường tiêu dùng.

Bà Tenney là một phát ngôn viên quốc tế cho CPSC về các vấn đề dệt may và tính dễ cháy. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Dệt may tại Đại học tiểu bang Ohio và hiện cư trú tại thành phố Bethesda, tiểu bang Maryland.


Jake Miller CPSC Bio English-page-0Jake Miller; Regional Product Safety Officer, Beijing; Office of International Programs; U.S. CPSC

Jake Miller joined CPSC in 2009 as a Project Engineer/Manager in the Engineering Science, Mechanical Engineering division developing mandatory rules for durable children’s products. He earned his Master’s in Industrial and Systems Engineering in 2004 from Auburn University and his Bachelors of Science in Mechanical Engineering in 1995 from the University of Alabama in Huntsville.

Prior to joining the CPSC, Jake worked 14 years in private industry as a design engineer, manufacturing engineer, process engineer, and a sales engineer for manufacturers in the agriculture, consumer product, automotive, and aerospace industries. Jake also worked as a Management Scientist (process improvement consultant) for Auburn University’s Outreach Center, where he trained local industry on manufacturing best practices.

Before joining CPSC’s Beijing office, Jake worked in the Office of Hazard Identification and Reduction as the Integrated Product Team Manager leading the development of cross-functional, continuous improvement teams. The integrated teams are responsible for management of the agency’s risk assessment methodology, and monitoring voluntary standard activities. Jake is a recognized expert on project management, process improvement, and consumer product risk assessment.

 

Jake Miller; Cán bộ An toàn Sản phẩm Khu vực, Bắc Kinh; Vụ Chương trình Quốc tế; 

Ông Miller bắt đầu phục vụ tại CPSC từ năm 2009 với tư cách là Kỹ sư/Quản lý Dự án thuộc Phòng Khoa Kỹ thuật, Ngành Kỹ thuật Cơ khí, có nhiệm vụ soạn thảo các quy tắc có tính cách bắt buộc tuân thủ đối với các sản phẩm lâu bền của trẻ em. Ông tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật Công nghiệp và Hệ thống vào năm 2004 tại Đại học Auburn, và tốt nghiệp cử nhân về Kỹ thuật Cơ khí vào năm 1995 tại Đại học tiểu bang Alabama, thành phố Huntsville.

Trước khi vào phục vụ cho CPSC, ông Miller đã làm việc 14 năm trong khu vực tư nhân qua các vai trò kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản xuất, kỹ sư quá trình, và kỹ sư bán hàng cho các nhà sản xuất trong các ngành nông nghiệp, sản phẩm tiêu dùng, ô tô, và hàng không không gian. Ông cũng đã từng giữ vai Nhà khoa học Quản lý (tư vấn về cải tiến quá trình) cho Trung tâm Giao tiếp của Đại học Auburn, là nơi ông huấn luyện cho ngành công nghiệp địa phương về các phương cách sản xuất tốt nhất.

Trước khi sang phục vụ tại văn phòng của CPSC ở Bắc Kinh, ông Miller đã làm việc tại Cục Xác định và Giảm thiểu Rủi ro, với chức vụ Tổ trưởng Tổ Quản lý Tích hợp, chỉ huy việc thành lập các đội cải tiến liên ngành và phát triển liên tục. Các đội tích hợp này có trách nhiệm quản lý phương pháp đánh giá rủi ro của cơ quan, và giám sát các hoạt động về tiêu chuẩn tự nguyện. Ông được công nhận là một chuyên gia về quản lý dự án, cải tiến quy trình, và đánh giá rủi ro về sản phẩm tiêu dùng.


Steve Williams CPSC bio English-page-0Steve Williams; International Program Manager, China; U.S. CPSC 

Steve Williams joined the U.S. Consumer Product Safety Commission in December 2014 to serve as an International Program Manager. In this role, he works as part of a team responsible for the Consumer Product Safety Commission’s engagement with foreign governments and manufacturers, as well as with international organizations involved in consumer product safety.

Steve’s regional focus is China and cooperative partnerships. He works with product safety regulators in China in efforts to improve product safety throughout the supply chain. He also provides guidance on U.S. consumer product safety requirements to Chinese manufacturers and industry organizations.

Before joining the CPSC, Steve was a Deputy Director of the Trade Agreements program at the U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. He also worked for several years at Import Administration on a variety of projects involving analysis of manufacturing and factors of production costs. Steve participated in trade agreement negotiations (most recently the Transatlantic Trade and Investment Partnership), as well as outreach and training for the U.S. and international business community, particularly small businesses. His experience includes working in private industry as a consultant for environmental projects throughout South America and Eastern Europe.

Steve holds degrees from Carnegie Mellon University and Pennsylvania State University.

 

Steve Williams; Quản lý Chương trình Quốc tế, Trung Quốc; Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC)

Ông Williams bắt đầu làm việc cho CPSC từ tháng 12 năm 2014 với tư cách là Quản lý Chương trình Quốc tế. Trong vai trò này, ông thuộc một nhóm của CPSC chịu trách nhiệm giao dịch với các chính phủ và các nhà sản xuất nước ngoài, cũng như với các tổ chức quốc tế có liên quan đến an toàn sản phẩm tiêu dùng.

Công việc của ông Williams tập trung vào Trung Quốc và các quan hệ hợp tác. Ông làm việc với các nhà chức trách về an toàn sản phẩm tại Trung Quốc để cải tiến mức an toàn sản phẩm trong suốt chuỗi cung ứng. Ông cũng hướng dẫn cho các nhà sản xuất và các tổ chức trong ngành công nghiệp của Trung Quốc về các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với an toàn sản phẩm tiêu dùng.

Trước khi vào làm việc cho CPSC, ông Williams là Phó phòng phụ trách các Hiệp định Thương mại, thuộc Vụ Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ông cũng làm việc nhiều năm tại Cục Quản lý Nhập khẩu, chịu trách nhiệm đối với nhiều dự án liên quan đến phân tích sản xuất và các yếu tố chi phí sản xuất. Ông tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại (gần đây nhất là hiệp định Thương mại và Hợp tác Đầu tư xuyên Đại Tây Dương), tham gia giao lưu và đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc trong khu vực tư nhân với tư cách là tư vấn cho các dự án môi trường trên khắp Nam Mỹ và Đông Âu.

Ông Williams tốt nghiệp hai Đại học Carnegie Mellon và Đại học Tiểu bang Pennsylvania.


Alan Kaufman bio English-page-0Alan P. Kaufman, Senior Vice President, Technical Affairs Toy Industry Association, Inc. 

Alan P. Kaufman is a toy industry veteran with more than 35 years of experience addressing product safety, quality assurance, regulatory compliance and product testing issues for toy companies and retailers.

In May 2011, Mr. Kaufman joined the Toy Industry Association, Inc. (TIA) as Senior Vice President, Technical Affairs. In this position, he leads the continuing development and implementation of technical policies and strategies relating to toy safety, the environment, supply chain issues, factory processes and other related matters. Mr. Kaufman previously served as Vice-President for Global Product Safety and Regulatory Affairs at Toys“R”Us, Inc. where he oversaw regulatory and government relations related to quality assurance, product safety and private label product evaluation and served as a key member of the company’s Global Product Safety Leadership Council. He also was Toys “R” Us’ primary liaison with government oversight agencies and standards development organizations.

Before joining Toys“R”Us, Mr. Kaufman spent more than a decade directing production, sourcing and technical services functions within The Walt Disney Company and its affiliated divisions. Earlier in his career, he held technical and production positions at a number of toy manufacturers, including Mattel, Knickerbocker and Coleco. Mr. Kaufman is President and Chair of the Board of Directors of the International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO); he is also a member of the executive board of ASTM International Committee for Consumer Products F15, and is active on a number of its subcommittees responsible for toy and juvenile product safety standards. In addition, he is the nominated US expert for the current revision of ISO/IEC Guide 50 on Children’s Safety.

 

Alan P. Kaufman, Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách mảng Kỹ thuật Toy Industry Association, Inc.

Alan P. Kaufman là một người kỳ cựu trong ngành công nghiệp đồ chơi với hơn 35 năm kinh nghiệm về an toàn sản phẩm, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định và các vấn đề thử nghiệm sản phẩm cho các công ty và nhà bán lẻ đồ chơi.

Từ tháng 5 năm 2011, Ông Kaufman giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách mảng Kỹ thuật tại Toy Industry Association, Inc. (TIA). Tại vị trí này, ông lãnh đạo sự phát triển liên tục và công tác thực hiện các chính sách và chiến lược kỹ thuật liên quan đến an toàn đồ chơi, môi trường, vấn đề chuỗi cung ứng, quy trình tại nhà máy và các vấn đề khác. Ông Kaufman trước đây là Phó Chủ tịch mảng An toàn Sản phẩm Toàn cầu và Quy định tại Toys“R”Us, Inc., ông phụ trách các vấn đề về quy định và quan hệ chính phủ liên quan đến đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm và đánh giá sản phẩm nhãn hiệu riêng, đồng thời là một thành viên chủ chốt của Hội đồng Lãnh đạo An toàn Sản phẩm Toàn cầu của Công ty. Ông cũng là đầu mối liên lạc chính của Toys “R” Us với các cơ quan giám sát và các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn của chính phủ.

Trước khi gia nhập Toys“R”Us, Ông Kaufman đã có hơn 10 năm quản lý công tác sản xuất, tìm nguồn cung ứng và các dịch vụ kỹ thuật tại The Walt Disney Company và các chi nhánh, công ty con của nó. Trước đó, ông giữ vai trò sản xuất và kỹ thuật tại một số công ty sản xuất đồ chơi như Mattel, Knickerbocker và Coleco. Ông Kaufman là Cựu Chủ tịch gần nhất và là thành viên Ủy ban Điều hành của Ban Giám đốc tại Tổ chức vì An toàn và Sức khỏe Sản phẩm Tiêu dùng Quốc tế (ICPHSO); ông cũng là thành viên ban điều hành của Ủy ban Quốc tế ASTM cho các Sản phẩm Tiêu dùng F15, và đảm nhận nhiệm vụ tại một số ủy ban trực thuộc về vấn đề tiêu chuẩn an toàn của đồ chơi và sản phẩm cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, ông cũng từng là chuyên gia được Hoa Kỳ bổ nhiệm để hiệu đính lại ISO/IEC Hướng dẫn 50 về An toàn cho Trẻ nhỏ.

Ông Kaufman tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sinh học tại University of California, Los Angeles. Ông đư ợc Hiệp hội vì Chất lượng của Hoa Kỳ chứng nhận là kỹ sư chất lượng.


Jim Moore bio 27July2016-page-0Jim Moore, MBA, LL.M, ICD.D

Jim Moore is the President, Chief Executive Officer and Managing Partner of Stork Craft Manufacturing Inc. (Group of Companies). His education includes a master’s degree in business, a master’s degree in law; he is also an accredited Director (Institute of Corporate Directors). Mr. Moore has over 20 years’ experience as a CEO and has worked in large private and public enterprise. He has significant expertise relating to international business, large scale global manufacturing and distribution, international structure and captive insurance.

Mr. Moore is an independent Director and advisor for Tolko Industries Ltd., a multi-billion dollar international lumber company.

Mr. Moore is a member of the Advisory Board for the Firethorn Fund (CAI Funds).

Mr. Moore is a Director, shareholder and advisor to White House Design Inc. (Burnaby, BC-Apparel Manufacturer).

 

Jim Moore, MBA, LL.M, ICD.D

Jim Moore là Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc (CEO) kiêm Cộng Tác Viên Quản Trị của Stork Craft Manufacturing Inc. (Tập đoàn Các Công ty). Trình độ học vấn của ông bao gồm bằng Cao học Quản trị Kinh doanh, Cao học Luật; ông cũng là một Giám Đốc được chính thức công nhận (Viện Các Giám Đốc Công Ty). Ông Moore có trên 20 năm kinh nghiệm trong cương vị CEO và đã làm việc cho các cơ quan công cộng và công ty tư lớn. Ông có kiến thức chuyên ngành cao về ngoại thương, chế tạo sản xuất lớn toàn cầu và phân phối, cấu trúc quốc tế và tự bảo hiểm lấy (captive insurance).

Ông Moore là một Giám Đốc độc lập và cố vấn cho Tolko Industries Ltd., một công ty lâm nghiệp quốc tế trị giá nhiều tỷ đô-la.

Ông Moore là một thành viên của Hội đồng Cố vấn cho Quỹ Firethorn Fund (CAI Funds).

Ông Moore là Giám Đốc, cổ đông và là cố vấn viên cho White House Design Inc. (Burnaby, BC-Apparel Manufacturer).


Moreno, Jonathan 2015Jonathan Moreno, AmCham Vice Chair ; General Director of Medovations Vietnam

Jonathan is the General Director of Medovations Vietnam, a member of the Diversatek group of medical technology companies. Medovations opened its Vietnam manufacturing operation in Binh Duong, December 2010, representing the “third wave” of US high technology investment in Vietnam, and continues to expand.

In 2012, Jonathan helped form AmCham’s first Manufacturing Committee and has served since in a leadership capacity. The committee was established to increase value for AmCham’s manufacturing sector members, including the supporting supply chain, by providing networking opportunities and collaborative solutions which cannot be achieved as effectively by individual member companies. The committee continues growing with more than 40 AmCham manufacturing leaders participating in its monthly meetings. Key initiatives include advocacy related to trade facilitation and the annual “Supplier’s Day.”

Jonathan has served on the AMCHAM HCMC Board of Governors since 2013 and is currently the AMCHAM representative on the Vietnam Business Forum (VBF) Management Board. He holds a Bachelor’s degree in International Studies from the University of South Carolina and a MBA from the University of Hawaii.


Paul ChowhanPaul Chowhan, Health Canada

Paul Chowhan has been with Health Canada’s Consumer Product Safety Directorate since 1990. He began his career as a project officer responsible for the development of national policies, decisions, regulations and compliance & enforcement programs relating to various regulations issued under the Hazardous Products Act – now the Canada Consumer Product Safety Act.

Since January 2003, he has been a Manager with the Directorate, most recently as Manager of the Risk Management Strategies Division in the Risk Management Bureau. He has expertise in the identification and analysis of various options for managing the health or safety risks associated with consumer products and cosmetics. He also actively participates on national or international standards development committees, which is an important area of work for the Directorate.

 

Paul Chowhan, Health Canada

Paul Chowhan đã làm việc với Cục Quản Lý An Toàn Sản Phẩm Người Tiêu Thụ của Bộ Y Tế Canada từ năm 1990. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò viên chức đề án chịu trách nhiệm soạn thảo các chính sách quốc gia, các quyết định, các quy định và các chương trình thanh kiểm & thực thi liên quan đến các luật lệ khác nhau được ban hành theo Luật về Các Sản Phẩm Nguy Hiểm (Hazardous Products Act) – hiện nay là Luật An Toàn Sản Phẩm Người Tiêu Thụ của Canada (Canada Consumer Product Safety Act).

Từ tháng Giêng năm 2003, ông là Giám Đốc của Cục, với chức vụ gần đây nhất là Giám Đốc phụ trách Ban Các Chiến Lược Quản Lý Rủi Ro thuộc Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro. Ông có trình độ chuyên môn trong việc nhận dạng và phân tích các sự chọn lựa khác nhau trong việc quản lý các rủi ro về sức khỏe và sự an toàn có liên hệ đến các sản phẩm người tiêu thụ và mỹ phẩm. Ông cũng tích cực tham gia trong các ủy ban soạn thảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, một lĩnh vực hoạt động quan trọng của Cục.


Jerry WuJerry Wu, Health Canada

Jerry Wu has been with Health Canada’s Consumer Product Safety Program since 2001. He began his career in the Canadian Federal Government as a primary products (Meat) inspector with Agriculture Canada in 1990.

Over the next 10 years, Jerry moved between several Federal Departments responsible for food inspection (Fisheries, Health and Canadian Food Inspection Agency) before rejoining Health Canada in 2000 in the area of medical device inspections. He then joined the Consumer Product Safety Program, first as a Product Safety Officer in 2001 and then as the manager of the British Columbia (BC) region in 2008.

In his current position, Jerry has 13 inspectors reporting to him and is responsible for delivering the compliance & enforcement (C&E) elements of the national Consumer Product Safety Program in BC. An important component of C&E is working cooperatively with both industry and international regulatory partners.

 

Jerry Wu, Health Canada

Ông Jerry Wu đã làm việc trong Chương trình An toàn cho Sản phẩm Tiêu thụ của Bộ Y tế Canada từ năm 2001. Ông bắt đầu làm thanh tra kiểm soát sản phẩm sơ chế (thịt) của Bộ Nông nghiệp Canada từ năm 1990.

Trong hơn 10 năm sau đó ông đã làm việc với nhiều bộ trong chính quyền Canada, phụ trách về thanh tra thực phẩm (bộ Ngư nghiệp, Cơ quan Y tế và Kiểm tra Thực phẩm Canada). Sau đó, năm 2000, ông đã trở về phục vụ tại bộ Y tế Canada trong lãnh vực kiểm tra các dụng cụ y tế. Sau đó ông gia nhập Chương trình An toàn cho Sản phẩm Tiêu thụ, mới đầu là Viên chức phụ trách An toàn Sản phẩm (năm 2001) và sau đó là quản lý phụ trách vùng British Columbia, BC (năm 2008).

Trong chức vụ hiện tại ông có 13 thanh tra làm việc dưới quyền ông, và văn phòng ông có nhiệm vụ bảo đảm sự chấp hành và thi hành (C&E) các quy định trong Chương trình An toàn cho Sản phẩm Tiêu thụ trong vùng Britisch Columbia. Một thành phần quan trọng trong C&E là hợp tác với ngành sản xuất và các đối tác quốc tế trong lãnh vực luật lệ.


Kent TehKent Teh, Director of Garment Manufacturing, Esquel Group

Kent has been with Esquel Group since 1989. He has over 26 years of experience in the garment and textile industry, spreading over 5 countries. Flourishing in a collaborative environment, his career at Esquel has covered a wide range of functional roles and responsibilities, including QA, fabric manufacturing, SCM, IT, PPC and garment manufacturing. He first joined Esquel’s knit fabric mills in Penang, Malaysia (Eastern Knitters) in 1989 as Assistant General Manager, a position that he held for 7 years. He then posted to China to head up the group Information technology division between 1997 and 2000. In 2000, he transferred to the Hong Kong headquarters, where he spent 3 years in PPC and SCM. In 2003, he was posted to Eastern Garment Kelantan, Malaysia as General Manager and in 2004, he was posted to Polytex Garment, Sri Lanka, where he spent more than 4 years as the Director of Garment Manufacturing.

In 2008, Kent transferred to Esquel Vietnam as General Director (Director of Garment manufacturing). In 2012, he took up responsibility for the entire Vietnam and Malaysia operations, specializing in applying the lean concept to operation management and manufacturing.

Before joining Esquel, he worked in the manufacturing division of Hewlett Packard Malaysia in Penang FTZ, Malaysia. Kent has a Bachelor of Science (Hons) degree in Computer Science with a minor in Management. He is proficient in several languages and dialects including English, Bahasa Malaysia, Mandarin, Cantonese, Hokkien, and has a basic knowledge of Vietnamese.

 

Kent Teh, Tổng Giám đốc Esquel Việt Nam

Ông Kent gia nhập tập đoàn Esquel từ năm 1989. Ông ấy có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may ở hơn 5 quốc gia. Sự nghiệp của ông phát triển mạnh trong môi trường hợp tác của tập đoàn Esquel và đã kiêm nhiệm rất nhiều vị trí và vai trò bao gồm quản lý chất lượng, sản xuất vải, quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin, kiểm soát kế hoạch sản xuất, và may mặc. Đầu tiên ông gia nhập một nhà máy vải của Esquel ở Penang, Malaysia (Eastern Knitters) vào năm 1989 với vị trí là Phó Tổng Giám đốc và đã giữ vị trí đó trong suốt 7 năm. Sau đó ông chuyển sang Trung Quốc và quản lý mảng IT giữa năm 1997 và 2000. Vào năm 2000, ông chuyển sang trụ sở chính ở Hồng Kông và làm ở bộ phận kiểm soát kế hoạch sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng trong 3 năm. Vào năm 2003, ông chuyển sang nhà máy Eastern Garment Kelantan, Malaysia và được thăng chức lên vị trí Tổng Gíam đốc và vào năm 2004 ông chuyển sang nhà máy may mặc ở Polytex, Sri Lanka và giữ vị trí Tổng Giám đốc ngành may mặc hơn 4 năm.

Vào năm 2008, Ông Kent chuyển sang nhà máy Esquel Việt Nam và giữ vị trí Tổng Gíam đốc. Vào năm 2012, ông ấy chịu trách nhiệm cho toàn bộ các nhà máy của Esquel Việt Nam và Malaysia và đặc biệt áp dụng khái niệm sản xuất tinh gọn vào việc quản lý điều hành và sản xuất.

Trước khi gia nhập Esquel, ông đã làm việc ở bộ phận sản xuất của công ty Hewlett Packard Malaysia ở Penang FTZ, Malaysia. Ông Kent tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin và có thêm bằng cấp về quản lý. Ông có thể nói lưu loát một số ngôn ngữ và phương ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Malaysia, Tiêng Trung Quốc như Quan Thoại, Quảng Đông, Phúc Kiến và có thể hiểu được tiếng Việt cơ bản.


View and download training materials / Xem và tải tài liệu tập huấn

Table of Content | Nội dung
Introductions | Bài giới thiệu

—Presentation: Welcome Remarks | Phát Biểu Khai Mạc
—Presentation: CPSC Overview | Tổng Quan về CPSC
—Presentation: Health Canada’s Consumer Product Safety Program | Chương trình An Toàn Sản Phẩm của Bộ Y Tế Canada
Session 1: Overview: Common Buyer Challenges in the Global Supply Chain | Phần 1: Tổng Quan: Các Thách Thức Chung của Người Mua trong Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu
—Presentation: Common Buyer Challenges/ Global Supply Chain | Các Thách Thức Thường Gặp / Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu
Session 2: A Review of Key Procedural Requirements under the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 | Phần 2: Các yêu cầu về thủ tục chủ yếu theo Luật Cải Tiến An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008
—Presentation: Key Procedural Requirements under the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 | Các yêu cầu về thủ tục chủ yếu theo Luật Cải Tiến An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008
Session 3: HC Canada Consumer Product Safety Act: Key Requirements | Phần 3: Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Hàng Tiêu Dùng Canada: Những Yêu Cầu Quan Trọng
—Presentation: The Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA): What you need to know | Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Hàng Tiêu Dùng Canada (CCPSA): Những gì bạn cần biết
Session 4: Textiles/Apparel- Overview of U.S. and HC Requirements | Phần 4: Hàng Dệt May/hàng May Mặc – Tổng quan về các yêu cầu của Hoa Kỳ và Canada
—Presentation: Overview of U.S. Requirements for Textiles/Apparel | Tổng quan về các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với hàng dệt may/hàng may mặc
—Presentation: Canadian Requirements for Textile Products | Các điều kiện yêu cầu của Canada đối với các hàng vải dệt
—Presentation: Esquel Group’s Chemical Management System | Hệ thống quản lý Hóa Chất của Tập Đoàn Esquel
Session 5: Furniture- Overview of U.S. and HC Requirements | Phần 5: Đồ nội thất – Tổng quan về những yêu cầu của Hoa Kỳ và Canada
—Presentation: Requirements for Furniture for Sale in the United States | Những yêu cầu đối với Đồ Nội Thất cho Bán tại Hoa Kỳ
—Presentation: Canadian Furniture Requirements | Những yêu cầu về Đồ Nội Thất ở Canada
—Presentation: Best Practices of Product Processing | Phương pháp thực hành tốt nhất cho Chế biến sản phẩm
Session 6: Toys- Overview of U.S. and HC Requirements | Phần 6: Đồ chơi – Tổng quan về những yêu cầu của Hoa Kỳ và Canada
—Presentation: Toy Safety | Đồ chơi an toàn
—Presentation: Health Canada’s Safety Requirements for Children’s Toys | Yêu cầu An toàn đối với Đồ Chơi Trẻ Em của Bộ Y Tế Canada
—Presentation: Best practices for Toy Buyers | Phương pháp Thực hành tốt nhất cho Người Mua Đồ Chơi
Session 7: Buying Safe Products: Industry Panel Discussion (*No PPT Presentation) | Phần 7: Thảo luận chung các ngành: Mua Sản phẩm An Toàn (*Không có bài) 
Session 8: What You Need to Know about Product Seizures at Port | Phần 8: Những thông tin cần biết về việc giữ hàng tại cảng
—Presentation: Product Screening | Kiểm tra Sản Phẩm
—Presentation: Health Canada Enforcement of Consumer Products | Việc Thực thi Kiểm tra các Sản Phẩm Tiêu Dùng của Bộ Y Tế Canada