Vietnam: International Product Safety and Compliance Conference / Việt Nam: An Toàn và Việc Tuân Thủ An Toàn Sản Phẩm Quốc Tế

Date/Time
Date(s) - 15/11/2016
8:00 am - 5:00 pm

Add to Calendar

Location
The Reverie Saigon

Category(ies)


View and download the presentation

English version

Vietnamese version

Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức 

aafa_logo14

Supporters / Đơn vị hỗ trợ 

usaid amchamvietnam-logo-transparent1-e1356913622670 VCCI Vitas_logo

Sponsors / Đơn vị tài trợ 

bureau-veritasCoatsIntertekoeko tex

sgs Logo, Trademark tuvsud   WRAP_logo    


Event Description / Thông tin hội nghị 

Product safety, responsible sourcing, compliance, and transparency are the backbone of successful and respected supply chains. AAFA brings together industry leaders to educate factories and suppliers in Vietnam on the critical components of manufacturing and delivering products that meet global regulations, industry compliance, and consumer demand. The conference will be presented in English with full translation.

AAFA is pleased to be working with the American Chamber of Commerce in Vietnam in presenting these events. Please mark your calendars to attend and share these dates with your providers across Vietnam.

An toàn sản phẩm, quá trình tìm nhà cung ứng có trách nhiệm, sự tuân thủ và minh bạch là những trụ cột cho những chuỗi cung ứng thành công và được đánh giá cáo. AAFA tập trung những nhà lãnh đạo các ngành công nghiệp để chỉ dẫn cho các công ty và nhà máy tại Việt Nam về những yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất và giao sản phẩm để có thể đạt các quy định toàn cầu, các mục tiêu phải tuân thủ trong ngành công nghiệp và yêu cầu của người tiêu dùng. Hội nghị sẽ diễn ra bằng Tiếng Anh kèm theo dịch thuật.

AAFA rất vui khi hợp tác cùng Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam để thực hiện các sự kiện này. Hãy ghi chú trong lịch của bạn để tham gia và chia sẻ các ngày sự kiện này với các nhà cung ứng của bạn ở khắp Việt Nam.


Agenda (Speakers/time subject to change)

8:00 – 9:00 Registration and Exhibits
9:00 – 9:10 Welcome
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain,
American Apparel & Footwear Association (AAFA )
9:10 – 9:30 Welcome Address
Anthony Circharo, Vice Consul, U.S. Department of State
9:30 – 10:00 Keynote Address
Dr. Monica Gorman, Vice President of Corporate Compliance, New Balance Athletics, Inc.
10:00 – 10:30 Compliance Regulations that all Factories and Suppliers must deliver
This session will focus on:
• Understanding new and revised global regulations
• Understanding what happens to your customers when you don’t comply
• Utilizing AAFA’s Restricted Substances List for supply chain compliance
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
Frank Juettner, General Director, TÜV Rheinland Vietnam
André Leroy, Vice Chairman, Global Apparel, Footwear and Textile Initiative (GAFTI)
10:30 – 11:00 Refreshment Break – Sponsored by Bureau Veritas 
11:00 – 12:15 Meeting Social Compliance Requirements to Drive Profitability
This session will focus on:
• Knowing what brands and retailers require
• Focusing on worker health and safety and factory safety and conditions
• Understanding the right way and the wrong way to subcontract
Alan Fogarty, Vietnam Operations, MGF Sourcing Far East, Limited
Rick Horwitch, Vice President, Global Strategy and Solutions Business Development, Bureau Veritas Consumer Products
Avedis Seferian, Esq., President & CEO, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
12:15 – 1:15 Lunch – Sponsored by WRAP
1:15 – 2:30 Chemical Compliance for the European Market
This session will focus on:
• Administering a chemical management program
• Staying ahead of regulations: REACH
• Managing restricted substances
Jörg Diekmann, Director International Sales, Hohenstein Textile Testing Institute, International OEKO-TEX Association
Bill Watson, Managing Director, Coats Phong Phu
Yugao Zhang, Group R&D Director, Esquel Enterprises Limited
Moderator: Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
2:30 – 3:00 Refreshment Break – Sponsored by SGS Consumer Testing
3:00 – 4:15 Chemical Compliance for the U.S. Market
This session will focus on:
• Administering a chemical management program
• Staying ahead of regulations: Consumer Product Safety Improvement Act, Toxic Substance Control Act
• Managing restricted substances
Dr. Gamma Cheung, CHEM-IQ, Global Responsible Sourcing, VF Asia Limited
Ben DeVito, Global Sales & Technical Director, Softlines & Toys, TÜV SÜD
Wendy Kan, Product Compliance Manager, Columbia Sportswear
Karen Kyllo, Ph.D., Deputy Vice President, SGS Consumer Testing
Moderator: Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA
4:15 – 4:30 Concluding Remarks
Nate Herman, Senior Vice President, Supply Chain, AAFA

Chương trình (Diễn giả/thời gian có thể thay đổi)

8:00 – 9:00 Đăng ký và Triển lãm
9:00 – 9:10 Phát biểu khai mạc
Ông Nate Herman, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuỗi cung ứng, Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (AAFA)
9:10 – 9:30 Phát biểu chào mừng
Ông Anthony Circharo, Phó Lãnh sự Hoa Kỳ
9:30 – 10:00 Phát biểu Tổng quan
Dr. Monica Gorman, Phó Chủ tịch phụ trách tuân thủ doanh nghiệp, Tập đoàn New Balance Athletics
10:00 – 10:30 Những quy định về tuân thủ mà các nhà máy và nhà cung cấp phải chấp hành
Phần này sẽ tập trung vào:
• Hiểu rõ các quy luật toàn cầu mới và chỉnh sửa
• Hiểu rõ hậu quả đem lại cho người tiêu dùng khi doanh nghiệp không tuân thủ
• Ứng dụng Danh sách Các chất bị Cấm của AAFA trong việc tuân thủ Chuỗi cung ứng
Nate Herman, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuỗi cung ứng, AAFA
Frank Juettner, Tổng Giám đốc, TÜV Rheinland Việt Nam
André Leroy, Phó Chủ tịch, Tổ chức sáng kiến Dệt may, Giày dép toàn cầu.
10:30 – 11:00 Nghỉ Giải Lao kèm Ăn Nhẹ– Tài trợ bởi Bureau Veritas
11:00 – 12:15 Đáp ứng các Yêu cầu tuân thủ mang tính Xã hội để gia tăng khả năng sinh lợi
Phần này sẽ tập trung vào:
• Biết rõ yêu cầu của các thương hiệu và nhà bán lẻ
• Tập trung vào sức khỏe an toàn cho người lao động và điều kiện an toàn của nhà máy
• Hiểu cách thức đúng và sai khi Thầu lại
Alan Fogarty, Vice President/Country Manager, MGF Sourcing Far East
Rick Horwitch, Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược toàn cầu và Giải pháp phát triển kinh doanh, Bureau Veritas Consumer Products
Avedis Seferian, Esq., Chủ tịch & CEO, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
12:15 – 1:15 Ăn Trưa – Tài trợ bởi WRAP
1:15 – 2:30 Tuân Thủ Hóa Chất Cho Thị Trường Châu Âu
Phần này sẽ tập trung vào:
• Điều hành chương trình quản lý hóa chất
• Đón đầu các quy định: REACH
• Quản lý danh mục các chất cấm
Jörg Diekmann, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, Viện thử nghiệm vải Hohenstein, Hiệp hội OEKO-TEX Quốc tế
Bill Watson, Giám đốc Điều hành, Coats Phong Phu
Yugao Zhang, Giám đốc Nhóm Nghiên cứu và Phát triển, Esquel
Điều phối viên: Nate Herman, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuỗi cung ứng, AAFA
2:30 – 3:00 Nghỉ Giải Lao kèm Ăn Nhẹ – Tài trợ bởi SGS Consumer Testing
3:00 – 4:15 Tuân thủ Hóa chất cho Thị trường Hoa Kỳ
Phần này sẽ tập trung vào:
• Điều hành chương trình quản lý hóa chất
• Đón đầu các quy định: Bộ luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu Dùng, Bộ luật Kiểm soát Chất cấm Độc hại
• Quản lý danh mục các chất cấm
Dr. Gamma Cheung, CHEM-IQ, Global Responsible Sourcing, VF Asia Limited
Ben DeVito, Giám đốc Global Sales & Technical, Softlines & Toys, TÜV SÜD
Wendy Kan, Product Compliance Manager, Columbia Sportswear
Karen Kyllo, Ph.D., Phó Chủ tịch, SGS Consumer Testing
Điều phối viên: Nate Herman, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuỗi cung ứng, AAFA
4:15 – 4:30 Phát biểu Bế mạc
Nate Herman, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuỗi cung ứng, AAFA

Cost / Phí tham dự 

First Attendee: vnd 1,915,000/person

Second or More Attendees from the Same Company: vnd 1,690,000/person

Payment must be made before November 14, 2016, in cash, or by credit card, or by wire transfer.

Đại diện thứ 1: 1,915,000 đồng/người 

Đại diện thứ 2 trở đi của cùng một công ty:  1,690,000 đồng/người 

Thanh toán trước ngày 14/11/2016 bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản. 

Exhibitor Opportunities – vnd 25,000,000

(only 2 tables available, first comes first served)

  • One dedicated company display (tabletop style exhibit) for networking and material distribution.
  • Logo will be displayed on event page on website, and program books on the page thanking our sponsors and exhibitors.
  • One complimentary registration.
  • Post-event attendee contact list with email, phone, and contact information.

 Register Online