Ambassador Shear: Donating Blood for TET

U.S. Ambassador David Shear

Every January, friends and colleagues ask about my plans for Tet. This year, I’m donating blood, and I hope that you will, too. To everyone in Vietnam, please consider donating blood to save a life. I hope my donation and the upcoming blood drives will encourage others to donate over the next month and throughout the entire year.

Vào tháng Giêng hàng năm, bạn bè và đồng nghiệp thường hỏi tôi dự định làm gì trong dịp Tết. Năm nay, tôi hiến máu và tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ làm như vậy. Thưa tất cả các bạn Việt Nam, xin vui lòng cân nhắc việc hiến máu để cứu một mạng sống. Tôi hy vọng việc hiến máu của tôi và chương trình hiến máu sắp tới sẽ khuyến khích nhiều người khác hiến máu trong tháng tới và trong suốt cả năm.

Click here to visit Ambassador Shear’s blog.