U.S. Ambassador David Shear

Ambassador Shear: Visiting Quang Ninh Province

U.S. Ambassador David ShearVISITING QUANG NINH PROVINCE

Exciting work and projects are happening all over Vietnam. Last week I visited Quang Ninh province to learn firsthand from local leaders and businesses about some of these projects.

I was struck by the energy and ‘can do’ attitude of the Quang Ninh leadership and its people. From the hard working miners that power Vietnam’s economy to leaders proposing new and innovative economic policies, Quang Ninh is a place where things are happening.

I was proud to see the positive contributions American companies and the United States Government are making in the province. The two largest investment projects in Quang Ninh are led by U.S. companies. I saw how high-quality U.S. investment was helping to build Vietnam’s infrastructure, develop critical human resources, and instill a culture of workplace safety.

Carrix, a U.S. company from Seattle, Washington, completed work on a new terminal at the Cai Lan Port in Ha Long City. The terminal recently started operations in September 2012 and it is already one of the most efficient ports in northern Vietnam.

Click here to visit Ambassador Shear’s blog.

TỚI THĂM TỈNH QUẢNG NINH

Các dự án và công trình thú vị đang diễn ra khắp Việt Nam. Tuần trước tôi tới thăm tỉnh Quảng Ninh để trực tiếp tìm hiểu từ các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo địa phương về một số dự án đó.

Tôi hết sức kinh ngạc trước sinh lực và thái độ sẵn sàng làm việc của các nhà lãnh đạo Quảng Ninh và con người nơi đây. Từ những công nhân mỏ làm việc tích cực và chu đáo, những người hăng hái tiếp sức cho nền kinh tế Việt Nam cho tới các nhà lãnh đạo đề xuất các chính sách kinh tế mới và sáng kiến, Quảng Ninh chính là nơi mọi thứ đang diễn ra.

Tôi tự hào được chứng kiến sự đóng góp tích cực của các công ty Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ vào tỉnh. Hai dự án đầu tư lớn nhất ở Quang Ninh do các công ty Mỹ điều hành. Tôi đã hiểu rõ đầu tư chất lượng cao của Hoa Kỳ đã giúp xây dựng cơ sở hạ tầng Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực then chốt, và làm thấm nhuần văn hoá an toàn nơi làm việc như thế nào.

Carrix, một công ty Mỹ ở Seattle, Washington đã hoàn thành công trình xây dựng nhà ga mới tại Cảng Cái Lân, Thành phố Hạ Long. Nhà ga vừa đuợc đưa vào sử dụng hồi tháng 9/2012 và nó đã là một trong số các cảng hoạt động hiệu quả nhất ở phía Bắc Việt Nam.

Click here to visit Ambassador Shear’s blog.