Closing of the 6th Plenum of the 11th Party Central Committee

Party Central Committee’s 6th plenum closes (English)

Important decisions made at PCC’s 6th plenum (English)

Closing Ceremony 11th Central Committee 6th Plenum

Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Closing remarks by Party Secretary Nguyễn Phú Trọng

Party Secretary Nguyen Phu Trong, Oct 15, 2012(ĐCSVN) – Chiều 15/10, sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã hoàn thành chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

(ĐCSVN) – Chiều 15/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Xem Video clip

Important Decisions Made at the Central Committee’s 6th Plenum

(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI:

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 01-10 đến ngày 15-10-2012, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Thông báo Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Comments by a Number of Politburo Members

(ĐCSVN) – Chiều 15/10, ngay sau khi bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Quang Nghị*, Bí thư Thành ủy Hà Nội; *Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã trả lời phỏng vấn của báo chí về những cảm nhận sâu sắc, những điều tâm đắc của mình về Hội nghị.

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tạo khí thế mới, niềm tin mới trong Đảng và trong nhân dân