Key questions for Vietnamese entrepreneurs

When seeking business appointments for trade, investment, merger/acquisition, operations support.

Khi tìm kiếm các cuộc hẹn kinh doanh cho thương mại, đầu tư, sáp nhập/mua lại, hoạt động hỗ trợ.

Xin vui lòng cung cấp câu trả lời cho những câu hỏi sau đây để chứng minh  Bona Fides và khả năng công ty của bạn

 

  1. What were your company’s revenues for each of the last three years, 2018, 2017, 2016?
    Doanh thu của công ty bạn trong ba năm qua là gì?

 

  1. What were your Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) for each of the last three years, 2018, 2017, 2016?
    Thu nhập của bạn trước lãi suất và thuế (EBIT) trong ba năm qua là bao nhiêu?
  2. Please provide audited financial statements for the last three years, 2018, 2017, 2016

Vui lòng cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba năm qua

4.  What is your company’s D-U-N-S Number? Số D-U-N-S của công ty bạn là gì?

  1. What is your company’s value proposition? … why should we trade with, invest in/ acquire your company? What projects are planned?

Đề xuất giá trị công ty của bạn là gì? Tại sao chúng ta nên giao dịch, đầu tư vào / mua lại công ty của bạn? Những dự án được lên kế hoạch?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply