Three keys: NCTF, CMAA, Customs-Business Consultations in the WTO Trade Facilitation Agreement

During his Jul 28-29, 2016 visit to HCMC and Hanoi, Deputy CBP Commissioner Kevin MacAleenan emphasized that three pre-requisites for implementing the WTO Trade Facilitation Agreement are needed to establish the institutional framework, which includes: (1) National Committee on Trade Facilitation, (2) Customs Cooperation (Customs Mutual Assistance Agreement), and (3) Government – Business Consultations on all laws and regulations affecting imports and exports. Below are details of the commitments in the TFA.

Nat’l Committee on Trade Facilitation / Uỷ ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mai

WTO TFA SECTION III

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS AND FINAL PROVISIONS

ARTICLE 23: INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

1 Committee on Trade Facilitation …

2 National Committee on Trade Facilitation

Each Member shall establish and/or maintain a national committee on trade facilitation or designate an existing mechanism to facilitate both domestic coordination and implementation of the provisions of this Agreement.

Executive Order 13659 — Streamlining the Export/Import Process for America’s Businesses, Feb 19, 2014
Tiếng Việt
U.S. Border interagency Executive Council Description
Tiếng Việt

WTO TFA PHẦN III
CÁC THỎA THUẬN THỂ CHẾ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CUỐI

ĐIỀU 23: CÁC THOẢ THUẬN THẾ CHẾ

1 Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại …

2 Uỷ ban Quốc gia về Tạo thuận lợi Thương mại

Mỗi Thành viên phải thành lập và/hoặc duy trì Uỷ ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại hoặc chỉ định một cơ chế hiện có để tạo thuận lợi cho điều hành hợp tác nội địa và thực hiện các quy định của Hiệp định này.

Customs Cooperation – Customs Mutual Assistance Agreement (CMAA)

Thỏa thuận song phương liên quan đến hợp tác Hải quan

WTO TFA Sec. I, ARTICLE 12: CUSTOMS COOPERATION

1 Measures Promoting Compliance and Cooperation

1.1 Members agree on the importance of ensuring that traders are aware of their compliance obligations, encouraging voluntary compliance to allow importers to self-correct without penalty in appropriate circumstances, and applying compliance measures to initiate stronger measures for non-compliant traders.14

1.2 Members are encouraged to share information on best practices in managing customs compliance, including through the Committee. Members are encouraged to cooperate in technical guidance or assistance and support for capacity building for the purposes of administering compliance measures and enhancing their effectiveness.

2 Exchange of Information

2.1 Upon request and subject to the provisions of this Article, Members shall  exchange the information set out in subparagraphs 6.1(b) and/or (c) for the purpose of verifying an import or export declaration in identified cases where there are reasonable grounds to doubt the truth or accuracy of the declaration.

12 Bilateral and Regional Agreements

12.1 Nothing in this Article shall prevent a Member from entering into or maintaining a bilateral, plurilateral, or regional agreement for sharing or exchange of customs information and data, including on a secure and rapid basis such as on an automatic basis or in advance of the arrival of the consignment.

12.2 Nothing in this Article shall be construed as altering or affecting a Member’s rights or obligations under such bilateral, plurilateral, or regional agreements, or as governing the exchange of customs information and data under such other agreements.

Note: a few examples of Customs Mutual Assistance Agreements
World Customs Organization (WCO) Model Bilateral Agreement on Customs Mutual Assistance, June 2004
CMAA between Japan and the United States, Jun 17, 1997
CMAA between Malaysia and the United States, Dec 9, 2014
CMAA between Morocco and the United States, Signed: Nov 21, 2013; Entered into force: Feb 1, 2016
CMAA Background Information from the U.S. Customs and Border Protection web site

WTO TFA PHẦN I, ĐIỀU 12: HỢP TÁC HẢI QUAN

1 Các biện pháp thúc đẩy tuân thủ và hợp tác

1.1 Các Thành viên nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng các thương nhân nhận thức được nghĩa vụ tuân thủ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện để cho phép nhà nhập khẩu tự sửa lỗi mà không chịu hình phạt trong các trường hợp thích hợp và áp dụng các biện pháp tuân thủ để bắt đầu các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với doanh nghiệp không tuân thủ.14

1.2 Khuyến khích các Thành viên chia sẻ thông tin về các thông lệ tốt nhất về quản lý tuân thủ hải quan, bao gồm qua Ủy ban tạo thuận lợi thương mại. Khuyến khích các Thành viên hợp tác trong hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật trong xây dựng năng lực đối với các mục đích của các biện pháp quản lý tuân thủ, và tăng cường tính hiệu quả của các biện pháp đó.

2 Trao đổi thông tin

2.1 Theo yêu cầu, và theo các qui định của điều này, các Thành viên phải trao đổi thông tin và tùy thuộc vào qui định của Điều này, Thành viên phải trao đổi các thông tin qui định tại khoản 6.1 (b) và/hoặc (c) đối với mục đích xác minh tờ khai xuất nhập khẩu trong trường hợp xác định khi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ độ trung thực và chính xác của tờ khai.

2.2 Mỗi Thành viên phải thông báo cho Ủy ban chi tiết đầu mối liên lạc của mình đối với việc trao đổi các thông tin này.

12 Các Hiệp định song phương và khu vực

12.1 Điều này không ngăn cản một Thành viên tham gia hoặc thực hiện thỏa thuận khu vực hoặc song phương liên quan đến chia sẻ thông tin Hải quan và dữ liệu, bao gồm trong đó có trên một cơ sở an toàn và nhanh chóng như trên cơ sở tự động hoặc trước khi hàng đến.

12.2 Điều này không được hiểu là làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Thành viên theo các thỏa thuận song phương, đa phương và khu vực đó hoặc để chi phối việc trao đổi thông tin hải quan và dữ liệu theo các thỏa thuận khác.

Customs-Business Consultations

WTO Sec. I, ARTICLE 1: PUBLICATION AND AVAILABILITY OF INFORMATION

1 Publication

1.1 Each Member shall promptly publish the following information in a non-discriminatory and easily accessible manner in order to enable governments, traders, and other interested parties to become acquainted with them: (a) – (j) …

2 Information Available Through Internet

ARTICLE 2: OPPORTUNITY TO COMMENT, INFORMATION BEFORE ENTRY INTO FORCE, AND CONSULTATIONS

1 Opportunity to Comment and Information before Entry into Force

1.1 Each Member shall … provide opportunities and an appropriate time period to traders and other interested parties to comment on the proposed introduction or amendment of laws and regulations of general application related to the movement, release, and clearance of goods, ….

2 Consultations

Each Member shall … provide for regular consultations between its border agencies and traders or other stakeholders located within its territory.

WTO TFA PHẦN I, ĐIỀU 1: CÔNG BỐ VÀ TÍNH SẴN CÓ CỦA THÔNG TIN

1 Công bố thông tin

1.1 Mỗi Thành viên phải khẩn trương công bố các thông tin sau một cách không phân biệt đối xử và dễ tiếp cận để cho phép các chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên quan nắm được các thông tin nay: (a) – (j) …

ĐIỀU 2: CƠ HỘI GÓP Ý, THÔNG TIN TRƯỚC THỜI HẠN HIỆU LỰC VÀ THAM VẤN

1  Cơ hội góp ý và thông tin trước thời hạn hiệu lực

1.1  Mỗi Thành viên phải … cung cấp cơ hội và thời hạn hợp lý cho các doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia ý kiến đối với việc ban hành hoặc sửa đổi luật và các qui định về việc áp dụng chung liên quan đến việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa, … .

2 Tham vấn

Mỗi Thành viên phải … tổ chức đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan quản lý biên giới với doanh nghiệp hoặc các bên có liên quan khác trong lãnh thổ của mình.

Sources:

Full Text of the WTO Agreement on Trade Facilitation — (English) | (Vietnamese)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply