Notification from the HCM City Service of Trade for Representative Offices

March 27, 2007

The Service of trade of Ho Chi Minh City informs all foreign Representative offices located in Ho Chi Minh city:

The Service of Trade will accept documents for re-registration licenses of Representative Offices following Article 31 of Decree 70/2006/ND-CP (dated 25/7/2006) until May 31, 2007.

From June 1, 2007, Establishment licenses of Representative offices issued previously in accordance with Decree 45/2000/ND-CP will no longer be valid. The Service of Trade requests those Representative offices that do not submit an application for re-registration under the provision follow the procedures to close their Representative offices.

From March 1, 2007, the Service of Trade will enforce the penalty with respect to those Representative offices that don’t make a report of operation in 2006.

Source: see below link

Procedures for Re-Granting Representative Office/Branch Establishment Permits, etc..
———————————————————————————————
Sở Thương mại Thành phố thông báo:

Sở Thương mại Thành phố thông báo đến các Văn phòng đại diện công ty nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

Sở Thương mại nhận hồ sơ xin cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo điều 31 Nghị định 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ đến hết ngày 31/5/2007.

Kể từ ngày 01/6/2007, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài đã cấp trước đây theo nghị định 45/2000/NĐ-CP sẽ không còn hiệu lực. Sở Thương mại Thành phố đề nghị các Văn phòng đại diện không nộp đơn xin cấp lại giấy phép theo quy định phải làm thủ tục đóng cửa Văn phòng đại diện.

Kể từ ngày 01/3/2007, Sở Thương mại Thành phố tiến hành xử phạt các văn phòng đại diện không báo cáo hoạt động năm 2006.

Source: HCMC Service of Trade Web Site