Training Course for FSMA-PCQI, 25-27/09 (khoá đào tạo FSMA-PCQI, bằng tiếng Việt)

This is the FDA-recognized standardized curriculum to become a PCQI, as established by the Preventive Controls Rule of the FSMA.

THỜI GIAN: 8:00 – 17:00 từ ngày 25/09/2017 đến ngày 27/09/2017, 8 – 12 27/9
ĐỊA ĐIỂM: 163 Pasteur, p. 6, Q.3, TP.HCM
Phí tham dự: 8.000.000 VND/người (không bao gồm VAT)

TIME: 8:00 – 17:00 from Sept 25, 2017 to Sept 27, 2017 8:00-12:00 on 27/9
VENUE: 163 Pasteur, Ward 6, Dis. 3, HCMC
Fee: 8.000.000 VND/trainee (without VAT)

Cảm ơn đã tham gia Diễn đàn An toàn thực phẩm của chúng tôi ngày 28/8 vừa qua.

Thank you for joining us at the Aug 28 Food Safety Summit.

Nối tiếp Diễn đàn đó, VTFA/Amcham hợp tác với Hội DN HVCLC và Bureau Veritas tổ chức khoá đào tạo FSMA – PCQI, bằng tiếng Việt, cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam để đáp ứng được các yêu cầu quốc tế.

Following up on the summit, VTFA/AmCham cooperates with Vietnamese High-Quality Product Business Association and Bureau Veritas to organize the FSMA – PCQI training course, in Vietnamese, for Vietnamese exporters to meet the international requirements.

FSMA – Đạo luật Hiện đại hoá An toàn thực phẩm của Hoa Kỳ được ban hành năm 2011 nhằm mục đích đảm bảo việc cung cấp thực phẩm tại Hoa Kỳ phải an toàn bằng cách chuyển trọng tâm từ ứng phó với vi phạm sang phòng ngừa.

FSMA – Food Safety Modernization Act – was signed into law in 2011 in order to make the food supply in the USA safe by shifting the focus of federal regulators from responding to contamination to prevention.

Theo FSMA, các nhà chế biến thực phẩm cần có một hoặc nhiều hơn một “Cá nhân kiểm soát ngăn ngừa được phê duyệt (PCQI)” để xem xét và thực hiện 1) chuẩn bị Kế hoạch an toàn thực phẩm, 2) xác định các biện pháp ngăn ngừa, 3) xem xét hồ sơ ghi chép, 4) phân tích lại Kế hoạch an toàn thực phẩm, và các hoạt động phù hợp khác. Đây là điểm mới trong FSMA.

Under FSMA, food processors need to have one or more “Preventive Controls Qualified Individual (PCQI)” oversee or perform 1) preparation of the Food Safety Plan, 2) validation of the preventive controls, 3) records review, 4) reanalysis of the Food Safety Plan, and other activities as appropriate. This is a new regulation in FSMA.

Nhận thấy đạo luật FSMA tác động rất lớn đếnNam hoạt động xuất khẩu của Việt Nam – một trong 15 đối tác thương mại nông nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ. Cách phổ biến và chuyên nghiệp nhất để được phê duyệt là PCQI là tham gia khoá đào tạo chuẩn được giảng dạy bởi một “Giảng viên chính về kiểm soát ngăn ngừa”

It is clear that FSMA has influenced significantly on Vietnam’s export – one of 15 top agricultural trade partners of the US. The general route to becoming qualified as a PCQI is to take the standardized training course taught by a “Preventive Controls Lead Instructor”.

Giảng viên là chuyên gia được phê duyệt về năng lực và kinh nghiệm, đã thành công hoàn tất khóa tập huấn trở thành giảng viên chính bởi FSPCA. Vì vậy, VTFA/Amcham đã hợp tác với Hội DN HVNCLC và Bureau Veritas để tổ chức khoá đào tạo FSMA – PCQI để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, chi tiết như sau:

This is an instructor that has applied to FSPCA, been accepted and completed the Lead Instructor training course. Therefore, VTFA/Amcham cooperates with Vietnamese High-Quality Product Business Association and Bureau Veritas to organize the FSMA – PCQI training course as an opportunity for Vietnamese exporters to meet the international requirements, as follows:

THỜI GIAN: 8:00 – 17:00 từ ngày 25/09/2017 đến ngày 27/09/2017, 8 – 12 27/9
ĐỊA ĐIỂM: 163 Pasteur, p. 6, Q.3, TP.HCM
Phí tham dự: 8.000.000 VND/người (không bao gồm VAT)

TIME: 8:00 – 17:00 from Sept 25, 2017 to Sept 27, 2017 8:00-12:00 on 27/9
VENUE: 163 Pasteur, Ward 6, Dis. 3, HCMC
Fee: 8.000.000 VND/trainee (without VAT)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm, hoặc liên hệ: Ms. Thanh – Email:[email protected] – Tel: (84) 935 236 213

For further information, see flyer at this link, and please contact:
Ms. Thanh – Email:[email protected] – Tel: (84) 935 236 213

Click the below links to see the agenda

1709225 FSPCA-PCQI Training Agenda – 2.5 days (pdf file)

Chương trình Khóa học

 

For further information,

please contact:Ms. Thanh – Email: [email protected] – Tel: (84) 935 236 213

What I Learned by Taking the FSPCA Preventive Controls for Human Food Course
“Having recently completed the Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) Preventive Controls for Human Food (PCHF) course, I wanted to try to demystify the experience for those who are contemplating (or maybe procrastinating) taking it. What follows are 10 important points I took from the course that make the case for attending the training.”

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply