World Bank: Lương tối thiểu khu vực tư nhân của Việt Nam cao, khoảng 58% lương trung bình

English

Chuẩn đối sánh lương tối thiểu là dựa trên mối quan hệ với mức lương trung bình. Đối với Việt Nam, bức tranh này chia mảng rõ rệt giữa khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. So với các tiêu chuẩn khu vực và trên thế giới, lương cơ bản của Việt Nam thấp, chỉ khoảng 30% lương trung bình trong khi lương tối thiểu của khu vực tư nhân cao với tỷ lệ trung bình giữa lương tối thiểu và lương trung vị là gần 58%.

15. Dựa trên thước đo đơn giản – tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị – lương tối thiểu của khu vực tư nhân tại Việt Nam tương đối cao so với các quốc gia khác. Chuẩn đối sánh lương tối thiểu là dựa trên mối quan hệ với mức lương trung bình. Đối với Việt Nam, bức tranh này chia mảng rõ rệt giữa khu vực chính phủ và khu vực tư nhân. Hình 14 minh họa tỷ lệ lương tối thiểu trên lương trung bình/trung vị tại Việt Nam và một số quốc gia nhất định thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Đối tác Khu vực Đông Âu (EAP). Lương tối thiểu của khu vực tư nhân và lương tham khảo của khu vực chính phủ được trình bày riêng biệt. So với các tiêu chuẩn khu vực và trên thế giới, lương cơ bản của Việt Nam thấp, chỉ khoảng 30% lương trung bình trong khi lương tối thiểu của khu vực tư nhân cao với tỷ lệ trung bình giữa lương tối thiểu và lương trung vị là gần 58%.

Điều này có nghĩa là lương trung bình khu vực tư nhân ở Vùng 1 sẽ tăng từ 5,344,828 đồng/tháng trong năm 2015 lên 6.034,483 đồng/tháng trong năm 2016 (= 3,100,000 / 0.58 và 3,500,000 / 0.58).

 

Nguồn:

Điểm lại: Cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam: Phần II – Chuyên mục về Thị Trường Lao Động: Xây dựng Quy định và Thể chế Thị Trường Lao Động Hiện Đại tại Việt Nam, tháng 7, 2015, Văn phòng đại diện World Bank Việt Nam, trang 35, 36, 37

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply