Ethical Supply Chains: Ensuring Compliance with U.S. Uyghur Forced Labor Prevention Act (Focus on Apparel)

Chuỗi Cung ứng có Đạo đức: Đảm bảo tuân thủ Đạo luật Chống Lao động Cưỡng bức của Hoa Kỳ (Tập trung vào May mặc)

0Days0Hours0Minutes0Seconds