View and download presentation

AAFA Product Safety Compliance Vietnam 2018-EN

AAFA Product Safety Compliance Vietnam 2018-VI

Photo Album

Register Online

Organizer / Đơn vị tổ chức:

Program Supported by / Đơn vị hỗ trợ:

AmCham Vietnam / Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam

Sponsors / Đơn vị tài trợ

bureau-veritas
oeko tex WRAP_logo

Exhibitor / Đơn vị triển lãm:


Event Description / Thông tin hội nghị

AAFA brings together industry leaders to educate factories and suppliers in Vietnam.

Industry leaders will educate factories and suppliers in Vietnam on the critical components of manufacturing and delivering products that meet global regulations, industry compliance, and consumer demand. The conference will be presented in English with full translation.

AAFA tập hợp các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp để tập huấn cho các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo của các ngành công nghiệp sẽ hướng dẫn các nhà máy và nhà cung cấp tại Việt Nam về các yếu tố quan trọng trong sản xuất và vận chuyển sản phẩm để có thể đạt được các quy định toàn cầu, sự đồng thuận công nghiệp và yêu cầu người tiêu dùng. Hội nghị sẽ được trình bày bằng Tiếng Anh kèm theo phiên dịch.


Agenda / Chương trình:  

08:30 – 09:30 AM REGISTRATION & WELCOME REFRESHMENTS
09:30 – 09:40 AM OPENING
Steve Lamar, Executive Vice President, American Apparel & Footwear Association (AAFA)
09:40 – 09:55 AM WELCOME ADDRESS
Mary Tarnowka, Consul General, U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City, Vietnam
09:55 – 10:35 AM KEYNOTE ADDRESS
Introduction: Coats
Ivanka Mamic
, Senior Director, Responsible Sourcing, Target Corporation
10:35 – 11:00 AM MORNING COFFEE BREAK
11:00 – 11:40 AM UNDERSTANDING GLOBAL PRODUCT SAFETY NEEDS
Niraj Singh, Director, Softlines & Analytical – Asia, Global Technical Services, Bureau Veritas Consumer Products Services
Leo Chu, Sr. Product Stewardship Manager, VF Asia

• This session will help you understand how to leverage testing labs to help with product safety and compliance and will also review examples of questions that factories should be asking testing labs.

• Learn how to develop a successful relationship between factory and client, and it all starts with a robust understanding of regulations – which testing labs can assist with.

11:40 AM – 12:25 PM WORLDWIDE REGULATIONS
Kathy Leung, Senior Technical Manager, Intertek
Joel B. Blank, Regional Consumer Product Safety Attaché, State Department
• Do you know what regulations factories are responsible to comply with?

 • o CPSIA in the U.S. is 10 years in, do you know what the requirements are?
 • o There is also REACH in the EU that you need must understand

• What about other countries that have regulations developing? What is the next country to watch?

12:25 – 01:30 PM LUNCH
01:30 – 02:10 PM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – Part 1
Avedis Seferian, Esq., President and CEO, Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
Steve Lamar, Executive Vice President, AAFA

• Forced labor issues throughout the supply chain can be present in areas you may not be aware of, hear about these areas and what you can do to detect forced labor.

• When it comes to these issues, you must look up the supply chain and not just the people in your factory. For example, where do you get cotton from, could there be forced labor involved?

• There are many areas which you as a supplier need to be aware of to protect from forced labor.

02:10 – 02:50 PM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – Part 2
Gabriel Amouyal, Audit Services Manager, AsiaInspection 
Tien Le
, Senior Sustainable Operations Manager, South East Asia, VF Corporation
David Klein
, Co-Founder and Managing Director, Inspectorio, Inc.

• Building safety will forever be an important topic to discuss in depth. Do you know what to look for? What are some improvements you can make, big and small?

• Worker safety, also an inherently crucial topic, is critical to maintaining your reputation. We’ll review best practices to keep workers safe, and to keep them feeling safe.

• How do you manage both aspects of safety while maintaining profits? This session will address all this and more!

02:50 – 03:15 PM AFTERNOON COFFEE BREAK
03:15 – 04:00 PM ENVIRONMENTAL IMPACTS
Mallory McConnell, Director, Corporate Responsibility‐South Asia, PVH Corp.
Mohammad Kamruzzaman, Regional Manager for South-East Asia, OEKO-TEX®/Hohenstein
Moderator: Deepak Kumar, Director of Footwear Operations, Impactiva

• Sustainability is a growing area that consumers are highly conscience of and care deeply about. Due to the consumer demand, brands are requesting more from their factory partner.

• How do you get ahead of the curve and embrace new ideas?

• There are benefits for embracing the environmental and sustainability movements, learn how and why it is good for apparel and footwear suppliers!

04:00 – 04:30 PM TRADE: FROM THE PACIFIC TO THE ATLANTIC
Steve Lamar, Executive Vice President, AAFA
In this final session of the day, you will hear about how U.S. trade policy is shaping up to affect Vietnam. We will discuss:

 • o   Recent developments on U.S. tariff policy.
 • o   How the industry is using trade agreements to minimize tariff burdens and assure predictability.
 • o   What AAFA is doing to support the apparel & footwear industry during this time.
04:30 PM CLOSING REMARKS
Steve Lamar
, Executive Vice President, AAFA

 

The agenda is subject to change.

08:30 – 09:30 ĐĂNG KÝ & BỮA SÁNG
09:30 – 09:40 KHAI MẠC
Steve Lamar, Phó Chủ Tịch Điều hành, Hiệp hội May mặc & Da Giày Hoa Kỳ (AAFA)
09:40 – 09:55 PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Mary Tarnowka, Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
09:55 – 10:35 PHÁT BIỂU TỔNG QUAN
Giới thiệu: Coats
Ivanka Mamic, Giám đốc Cấp cao, Cung ứng có Trách nhiệm, Tập đoàn Target
10:35 – 11:00 NGHỈ GIẢI LAO
11:00 – 11:40 NHU CẦU QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM 
Niraj Singh, Giám đốc, Ngành Hàng Mềm & Phân tích – Châu Á, Dịch vụ Kỹ thuật Toàn cầu, Dịch vụ Hàng Tiêu dùng Bureau Veritas

Leo Chu, Giám đốc Trách nhiệm Sản xuất Cấp cao, VF Châu Á

• Phần trình bày này sẽ giúp ông/bà hiểu làm thế nào để sử dụng các phòng thí nghiệm giải quyết vấn đề tuân thủ và an toàn sản phẩm, đồng thời xem xét các câu hỏi mà các nhà máy nên hỏi các phòng thí nghiệm.

• Tìm hiểu cách phát triển một mối quan hệ thành công giữa nhà máy và khách hàng, tất cả bắt đầu bằng sự hiểu biết chắc chắn các quy định – điều mà các phòng thí nghiệm có thể hỗ trợ.

11:40 – 12:25 NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TOÀN CẦU
Kathy Leung, Giám đốc Kỹ thuật Cấp cao, Ngành Hàng mềm Toàn cầu, Intertek
Joel B. Blank, Tùy viên An toàn Hàng Tiêu dùng Khu vực, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
• Ông/Bà có biết các quy định nào mà nhà máy phải tuân thủ?

 • o Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm (CPSIA) ở Hoa Kỳ đã được 10 năm
 • o Ngoài ra còn có quy định Đăng Ký Đánh giá Chứng nhận và Hạn chế các chất hóa học (REACH) ở EU

• Vậy còn các quốc gia khác đang phát triển các quy định? Quốc gia nào tiếp theo phải theo sát?

12:25 – 01:30 BỮA TRƯA
01:30 – 02:10 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – Phần 1
Avedis Seferian, Luật sư, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Sản xuất được Công nhận Trách nhiệm Toàn cầu (WRAP)

Steve Lamar, Phó Chủ Tịch Điều hành, AAFA

• Các vấn đề lao động cưỡng bức xuyên suốt chuỗi cung ứng có thể tồn tại ở các khu vực ông/bà không nhận thức được, nghe về các khu vực này và ông/bà có thể làm gì để phát hiện lao động cưỡng bức.

• Với các vấn đề này, ông/bà phải nhìn về gốc của chuỗi cung ứng chứ không chỉ nhân viên nhà máy. Ví dụ, ông/bà lấy cotton từ đâu, liệu có tồn tại lao động cưỡng bức?

• Có nhiều khu vực mà ông/bà với tư cách là nhà cung ứng cần biết tới để chống lại lao động cưỡng bức.

02:10 – 02:50 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP – Phần 2
Gabriel Amouyal,
Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán, AsiaInspection
Tien Le, Giám đốc Hoạt động Bền vững Cấp cao, Đông Nam Á, VF Corporation
David Klein, Sáng lập viên và Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Inspectorio

• Xây dựng an toàn sẽ luôn là một vấn đề quan trọng cần được thảo luận chuyên sâu. Ông/Bà có biết phải tìm kiếm điều gì? Các cải thiện nào có thể đạt được, nhỏ và lớn?

• An toàn Công nhân là một vấn đề cốt lõi rất quan trọng để giữ gìn uy tín. Chúng ta sẽ xem xét các công tác tốt nhất để giữ công nhân an toàn, và khiến họ cảm thấy an toàn.

• Làm sao để quản lý cả hai khía cạnh an toàn mà vẫn giữ vững lợi nhuận? Phiên thảo luận này sẽ đề cập đến tất cả và nhiều hơn thế!

02:50 – 03:15 NGHỈ GIẢI LAO
03:15 – 04:00 CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Mallory McConnell, Giám đốc, Trách nhiệm Doanh nghiệp – Nam Á, Tập đoàn PVH

Mohammad Kamruzzaman, Giám đốc Khu vực Đông-Nam Á, OEKO-TEX®/Hohenstein
Điều phối: Deepak Kumar, Giám đốc Bộ phận Da Giày, Impactiva

• Bền vững là một khu vực đang phát triển mà người tiêu dùng nhận thức cao và rất quan tâm. Do yêu cầu từ người tiêu dùng, các thương hiệu đang yêu cầu nhiều hơn từ nhà máy đối tác.

• Làm sao ông/bà có thể vượt lên và đón nhận các ý tưởng mới?

Có nhiều lợi ích cho việc đi theo các xu hướng môi trường và bền vững, tìm hiểu làm thế nào và tại sao điều đó tốt cho các nhà cung ứng may mặc và giày dép?

04:00 – 04:30 THƯƠNG MẠI: TỪ THÁI BÌNH DƯƠNG ĐẾN ĐẠI TÂY DƯƠNG
Steve Lamar, Phó Chủ Tịch Điều hành, AAFA 
Tại phiên thảo luận cuối cùng, ông/bà sẽ được nghe cách mà chính sách thương mại Hoa Kì đang ảnh hưởng tới Việt Nam. Chúng ta sẽ thảo luận về:

 • o Các phát triển gần đây về chính sách thuế quan của Hoa Kì
 • o Cách mà ngành công nghiệp sử dụng các thỏa thuận thương mại để giảm gánh nặng thuế quan và đảm bảo khả năng dự đoán.
 • o AAFA đang làm gì hiện tại để hỗ trợ ngành công nghiệp may mặc và giày dép.
04:30 PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Steve Lamar, Phó Chủ Tịch Điều hành, AAFA

 

Chương trình có thể thay đổi.


Cost / Phí tham dự: 

If paying in U.S. Dollars by credit card, please register on-line at aafaglobal.org/AAFA/Events

If paying locally in VND, please contact:

 • Wendy Nguyen, General Accountant
 • [email protected]
 • Tel: (84 28) 3824 3562 / 3824 3563 / 3824 3588

Nếu thanh toán bằng mỹ kim (US dollar) qua thẻ tín dụng, vui lòng đăng ký trực tuyến tại aafaglobal.org/AAFA/Events

Nếu thanh toán bằng tiền VN đồng, vui lòng liên hệ:

 • Wendy Nguyen, General Accountant
 • [email protected]
 • Tel: (84 28) 3824 3562 / 3824 3563 / 3824 3588

Register Online

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply