Khóa tập huấn Hướng dẫn quyết xuất nhập khẩu nộp Hải Quan thep Thông tư 39/2018/TT-BTC
Training workshopon import and export annual finalizations submitted to Customs in accordance withCircular 39/2018 / TT-BTC

Circular 39/2018/TT-BTC re Customs annual finalization, etc. (English)

Thông tư 39/2018/TT-BTC (TT 39) (Vietnamese, Tiếng Việt)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Hiện nay, trong quá trình kiểm soát số liệu để lập báo cáo quyết toán (BCQT), báo cáo định mức thực tế của sản phẩm xuất nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC (TT 39) đã có không ít doanh nghiệp gặp vướng mắc.
Currently, in the process of controlling data to make the final settlement report, report the actual norm of import and export products submitted to the customs authorities in accordance with Circular 39/2018 / TT- BTC (TT 39), many companies are having difficulties.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện hiệu quả Thông tư 39, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp.HCM (VCCI -Tp.HCM) phối hợp cùng “Group Thủ tục Hải quan – Xuất nhập khẩu” tổ chức khóa tập huấn :
In order to help enterprises understand and effectively implement Circular 39, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry in Ho Chi Minh City (VCCI-HCM City) in coordination with the “Customs Procedures – Import and Export Team” offers a training workshop.

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NỘP HẢI QUAN
REPORT ON CUSTOMS PAYMENT OF CUSTOMS IMPORT AND EXPORT TAX

Thời gian: Thứ Bảy, Ngày 23/3/2019 (8h30 – 16h30)
Time: Saturday, March 23, 2019 (8:30 – 16:30)

Địa điểm: Hội trường lầu 10, Số 171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM.
Location: 10F Meeting Hall, No. 171 Vo Thi Sau, Ward 7, District 3, TP. HCM 72415

Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Đức Vinh – Phó Chi cục trưởng – Cục hải quan Đồng Nai.
Rapporteur: Ths. Nguyen Duc Vinh – Deputy Head of Department – Dong Nai Customs Department.

Nội dung: Cách lập từng chỉ tiêu báo cáo quyết toán. Cách xử lý chênh lệch số liệu. Cách hạch toán lập và lưu giữ số chi nguyên liệu vật tư nhập khẩu. Kinh nghiệm kiểm soát nguyên vật liệu sản xuất. Cách tính toán nguyên liệu đầu vào không theo dõi riêng. Quy định xử lý phế liệu, phế thải trong định mức và ngoài định mức. Các điểm lưu ý khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo. Công tác chuẩn bị trước khi cơ quan hải quan kiểm tra báo cáo. Cách lập từng chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán sản xuất – xuất khẩu. Cách lập từng chỉ tiêu trong báo cáo quyết toán hàng gia công.
Content: How to set up each settlement report. How to handle data differences. How to account for and save the amount of imported materials and raw materials. Experience in control of production materials. How to calculate input materials not separately monitored. Regulations on handling waste and waste in norms and out of norms. Note points when the customs office checks the report. Preparations work before customs authorities check reports. How to set each indicator in the statement of production – export settlement. How to set each indicator in the final settlement report.

Phí tham dự: 700,000 VNĐ/HV (Đối với DN Hội viên VCCI & Thành viên Group TTHQ – XNK ). 900,000 VNĐ/HV (Đối với DN chưa là Hội viên VCCI và chưa là Thành viên Group TTHQ – XNK).
Attendance fee: VND 700,000 / HV (For VCCI Members & Group Members – Import-Export Members). 900,000 VND / HV (For enterprises not yet members of VCCI and not yet a member of the Group of import and export – Import and export).

 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự, vui lòng đăng ký trước ngày 22/03/2019:
Enterprises wishing to attend, please register before March 22, 2019:

Click the following link to REGISTER ONLINE (in Vietnamese, Tiếng Việt)
https://vcci-hcm.org.vn/su-kien-dao-tao/dao-tao/bao-cao-quyet-toan-thue-xuat-nhap-khau-nop-hai-quan-theo-thong-tu-392018tt-btc/#register_event 

Phòng Hội viên & Đào tạo, VCCI-HCM ĐT: 028 3932 5149 – Fax: 028.3932 5472
Membership & Training Room, VCCI-HCMPhone: 028 3932 5149 – Fax: 028.3932 5472
Ms. Thuỷ –DĐ: 0909 738 795; Email: [email protected]

Group Thủ tục Hải quan – Xuất nhập khẩu
Customs Procedures – Export Import Group
A. Việt – DĐ: 0988 941 384; Email: [email protected]
Mr. Việt – Mobile: 0988 941 384; Email: [email protected]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply