AmCham Vietnam | American Chamber of Commerce

View and download presentation

English version

Vietnamese version

Photo Album

Organizers/ Đơn vị tổ chức  

Screenshot 2016-08-03 23.10.33

Supporter / Đơn vị hỗ trợ

Event Description / Thông tin khóa tập huấn 

On March 20, 2018, the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) and the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) in cooperation AmCham Vietnam – HCMC will conduct a training seminar for Buyers & Sourcing Professionals.

The focus of this one-day, FREE training event will be on products for children and products that have demonstrated high risks of safety violations and hazards such as textiles/apparel, furniture and toys.

Buyers who source consumer products for eventual retail sales are key decision makers at the intersection of the production and retail value chain. They have the power to ensure products purchased for their companies or clients meet all safety requirements. Most reputable organizations in the retail distribution chain work hard to get product safety right. However, some lack the knowledge to fulfill this role. This training can help fill the gap.

If your organization employs or is associated with a purchasing professional that buys products to be sold in the United States, this seminar is for you!

*If you wish to pre-purchase buffet lunch, please note in your registration form. Price is vnd 350,000/person. AmCham will accept payment in cash at AmCham’s office, or by credit card, or wire transfer before the event. AmCham’s bank details will be sent to you in AmCham’s confirmation e-mail.

Please note that priority will be given to buyers and sourcing professionals.  All other professionals that register will be placed in a waiting list and added after February 28, depending on availability.  

If you have any questions regarding the event, please send an email to [email protected].  If you have questions regarding registration, please contact [email protected]

Note: Simultaneous interpretation will be provided.


Vào ngày 20/3/2018, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (“CPSC”) và Cơ Quan Cạnh Tranh Và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Úc (“ACCC”) phối hợp với AmCham Việt Nam tại Tp. HCM tổ chức Khóa Tập Huấn cho Người Mua Hàng và các công ty tìm nguồn cung ứng chuyên nghiệp.

Trọng tâm của một ngày tập huấn MIỄN PHÍ này là các sản phẩm cho trẻ em và các sản phẩm được chứng minh là có nguy cơ vi phạm an toàn cao như hàng may mặc, đồ gỗ, và đồ chơi. 

Người mua với vai trò tìm kiếm nguồn hàng cho các hoạt động thương mại của mình chính là những người đưa ra quyết định tương tác giữa sản phẩn và giá trị thương mại. Họ có quyền đảm bảo sản phẩm được mua cho doanh nghiệp hoặc khách hàng của mình luôn đạt yêu cầu chất lượng an toàn. Hầu hết các tổ chức uy tín trong chuỗi phân phối bán lẻ làm việc cật lực để có được đúng sản phẩm an toàn. Tuy nhiên trong số họ lại có một số bị thiếu kiến thức trong vai trò quyết định này. Buổi tập huấn này có thể giúp cung cấp kiến thức cho họ.

Nếu công ty của ông/bà thuê hoặc liên kết với một nhà mua hàng chuyên nghiệp mua các sản phẩm được bán vào  Hoa Kỳ, buổi tập huấn này rất phù hợp với ông/bà ! 

*Nếu ông/bà muốn dùng buffet trưa tại khách sạn cho thuận tiện tham gia tiếp phiên tập huấn buổi chiều, xin vui lòng điền vào form đăng ký. Giá 350,000 đồng/người. Ông/bà có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng AmCham, hoặc bằng thẻ tín dụng, hoặc chuyển khoản qua ngân hàng trước ngày tập huấn. Thông tin về tài khoản sẽ được gởi cho ông/bà trong thư xác nhận của chúng tôi.

Ưu tiên nhận đăng ký của Người Mua Hàng. Các đối tượng khác sẽ được đưa vào danh sách chờ và sẽ được xác nhận tham dự sau ngày 28 tháng 2, dựa trên số lượng chỗ còn lại. 

Nếu ông/bà có bất kì câu hỏi nào liên quan đến sự kiện, xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected]. Nếu ông/bà có câu hỏi liên quan đến việc đăng ký, xin vui lòng liên hệ [email protected]

Ghi chú: Người tham dự sẽ được hỗ trợ phiên dịch.

Agenda (subject to change) 

8:00 – 8:30 Registration 
8:30 – 8:50 Session 1:  Welcome and Introduction  
Mr. John Rockhold, Executive Director, AmCham Vietnam – HCMC
Ms. Ann Marie Buerkle, Acting Chairman, U.S. Consumer Product Safety Commission (video)
Ms. Arlene Flecha, Program Manager, U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)
Ms. Chandni Gupta, A/g Director, Inspections, Cases and Safety Investigations, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)
8:50 – 9:30 Session 2:  Keynote Address: Industry Perspectives on Best Practices for Ensuring the Next Popular Product Doesn’t Become the Next Recall; Questions and Answers
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Ms. Carrie Egan, Vice President of Global Procurement Services, Pier 1 Imports
9:30 – 10:05 Session 3:  Overview – U.S. Consumer Product Safety Framework/CPSIA
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter:  Ms. Arlene Flecha, Program Manager, CPSC
10:05 – 10:25 Session 4:  Overview – Australian  Consumer Product Safety Framework
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Ms. Chandni Gupta, A/g Director, Inspections, Cases and Safety Investigations, ACCC
10:25 – 10:35 Questions and Answers
10:35 – 11:15 Session 5: Furniture – Overview of U.S.  Requirements; Questions and Answers
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Ms. Arlene Flecha, Program Manager, CPSC
11:15 – 11:50 Session 6: Furniture – Overview of Australian Requirements; Questions and Answers
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Ms. Chandni Gupta, A/g Director, Inspections, Cases and Safety Investigations, ACCC
11:50 – 12:50 LUNCH (on own) 
12:50 – 1:50 Session 7: Textiles/Apparel-Overview of U.S. Requirements; Questions and Answers
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Ms. Jacqueline Campbell, Senior Textiles Technologist, CPSC
1:50 – 2:15 Session 8: Textiles/Apparel- Overview of Australian Requirements; Questions and Answers
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter:  Ms. Chandni Gupta, A/g Director, Inspections, Cases and Safety Investigations, ACCC
2:15 – 2:30 BREAK 
2:30 – 3:25 Session 9: Toys – Overview of U.S. Requirements
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Mr. Steve Williams, Program Manager, CPSCF-963 Specifications  
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Mr. Al Kaufman,  Senior Vice President, Technical Affairs, Toy AssociationQuestions and Answers
3:25 – 3:50 Session 10: Toys- Overview of Australian Requirements; Questions and Answers
MC: Mr. Jonathan Moreno, Board Member, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenter: Ms. Chandni Gupta, A/g Director, Inspections, Cases and Safety Investigations, ACCC
3:50 – 4:45 Session 11:  Panel Discussion: Product Trends and Lessons Learned to Source Safe Products
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 
Presenters:
Mr. Al Kauffman, Senior Vice President, Technical Affairs, Toy Association
Ms. Carrie Egan, Vice President of Global Procurement Services, Pier 1 Imports
Mr. Michael McGarr, General Director, Gap International Sourcing 
Mr. Stockton Weikel, Country Manager, Elements Furniture
4:45 – 5:00 Closing Comments
MC: Mr. Jonathan Moreno, Chairman, AmCham Vietnam – HCMC 

 Chương trình (sẽ được cập nhật)

8:00 – 8:30 Đăng ký
8:30 – 8:50 Phiên 1:  Phát biểu khai mạc và giới thiệu
Ông John Rockhold, Giám Đốc Điều Hành, AmCham Việt Nam – Tp. HCM
Bà Ann Marie Buerkle, Quyền Chủ Tịch, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC) – (xem video) 
Bà Arlene Flecha, Trưởng phòng chương trình, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC)
Bà Chandni Gupta, Quyền Giám Đốc – Bộ Phận Thanh Tra, Điều Tra về Các Vụ Việc và Vấn Đề An Toàn, Ủy Ban Cạnh Tranh và Người Tiêu Dùng Úc (ACCC)
8:50 – 9:30 Phiên 2:  Phần trình bày trọng tâm:  Triển vọng công nghiệp khi áp dụng các thực tiễn tốt nhất để bảo đảm sản phẩm phổ biến tiếp theo không trở thành sản phẩm tiếp theo bị trả lại; Hỏi & Đáp
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Carrie Egan, Phó Chủ Tịch Dịch vụ Thu mua Toàn cầu, Pier 1 Imports
9:30 – 10:05 Phiên 3:  Tổng quan – Quy định/Đạo luật CPSIA của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Arlene Flecha, Trưởng phòng chương trình, CPSC
10:05 – 10:25 Phiên 4:  Tổng quan – Quy định của Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Úc 
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Chandni Gupta, Quyền Giám Đốc – Bộ Phận Thanh Tra, Điều Tra về Các Vụ Việc và Vấn Đề An Toàn, ACCC
10:25 – 10:35 Hỏi & Đáp
10:35 – 11:15 Phiên 5: Đồ gỗ – Toàn cảnh các Yêu cầu của Hoa Kỳ; Hỏi & Đáp 
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày:  Bà Arlene Flecha, Trưởng phòng chương trình, CPSC
11:15 – 11:50 Phiên 6: Đồ gỗ – Toàn cảnh các Yêu cầu của Úc; Hỏi & Đáp 
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Chandni Gupta, Quyền Giám Đốc – Bộ Phận Thanh Tra, Điều Tra về Các Vụ Việc và Vấn Đề An Toàn, ACCC
11:50 – 12:50 ĂN TRƯA (tự túc) 
12:50 – 1:50 Phiên 7: Dệt May/May Mặc – Toàn cảnh các Yêu cầu của Hoa Kỳ; Hỏi & Đáp
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Jacqueline Campbell, Chuyên viên Kỹ thuật Cấp cao về Dệt may,  CPSC
1:50 – 2:15 Phiên 8: Dệt May/May Mặc – Toàn cảnh các Yêu cầu của Úc; Hỏi & Đáp
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Chandni Gupta, Quyền Giám Đốc – Bộ Phận Thanh Tra, Điều Tra về Các Vụ Việc và Vấn Đề An Toàn, ACCC
2:15 – 2:30 NGHỈ GIẢI LAO 
2:30 – 3:25 Phiên 9: Đồ chơi – Toàn cảnh các Yêu cầu của Hoa Kỳ
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Ông Steve Williams, Quản lý Chương trình Quốc  Tế, CPSCTiêu chuẩn F-963  
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Ông Al Kauffman, Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách Kỹ thuật, Toy Industry Association, Inc.Hỏi & Đáp
3:25 – 3:50 Phiên 10: Đồ chơi – Toàn cảnh các Yêu cầu của Úc; Hỏi và Đáp
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày: Bà Chandni Gupta, Quyền Giám Đốc – Bộ Phận Thanh Tra, Điều Tra về Các Vụ Việc và Vấn Đề An Toàn, ACCC
3:50 – 4:45 Phiên 11:  Phiên thảo luận: Khuynh hướng sản xuất và những bài học về nguồn sản phẩm an toàn
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 
Người trình bày:
Ông Al Kauffman, Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách Kỹ thuật, Toy Industry Association, Inc. 
Bà Carrie Egan, Phó Chủ Tịch Dịch vụ Thu mua Toàn cầu, Pier 1 Imports
Ông Michael McGarr, Tổng Giám Đốc, GAP International Sourcing (Việt Nam) 
Ông Stockton Weikel, Tổng Giám Đốc, Elements Furniture 
4:45 – 5:00 Bế mạc 
MC: Ông Jonathan Moreno, Chủ Tịch, AmCham Việt Nam – TP.HCM 

Speakers & Panelists / Diễn giả & Thành viên phiên thảo luận

Jacqueline Campbell, Senior Textile Technologist, Directorate for Engineering Sciences, U.S. Consumer Product Safety Commission

Jacqueline Campbell has worked at the CPSC for over 10 years as a recognized expert on textile flammability and the regulations under the Flammable Fabrics Act (FFA). As the Fire Program Manager,

Jacqueline coordinates flammability-related projects at the agency. She authored several agency testing manuals: 16 C.F.R. Part 1610, Standard for the Flammability of Clothing Textiles, 16 C.F.R. Parts 1615 and 1616, Standards For the Flammability of Children’s Sleepwear, and Part 1633, Standard For the Flammability (Open Flame) of Mattresses Sets. Also, Jacqueline has had an integral role in agency efforts on testing and certification for regulated products including efforts to minimize testing burdens. From 2015 to 2017, Jacqueline served as a Senior Science and Policy Advisor to former CPSC Chairman Elliot Kaye. Prior to joining the CPSC, Jacqueline managed the Fiber Quality Evaluation Laboratory, a fiber-to-finished fabric characterization laboratory at the USDA Southern Regional Research Center. Jacqueline received a B.S. and M.S. in Textile Science from the University of Georgia.

Jacqueline Campbell, Chuyên gia Cao cấp về Hàng dệt, Cục Khoa học Thiết kế và Xây dựng, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ – CPSC

Chị Jacqueline đã làm việc tại Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ – CPSC trên 10 năm với tư cách là chuyên gia được tín nhiệm về hàng dệt dễ cháy và về các yêu cầu trong Bộ Luật về Vải Dễ Cháy (FFA). Trong vai trò Giám đốc Chương trình về Hoả hoạn, chị điều phối các dự án liên quan về tính dễ cháy tại Uỷ ban. Chị là tác giả của một số cẩm nang về kiểm nghiệm: 16 C.F.R. Phần 1610, Tiêu chuẩn về Tính dễ cháy trong hàng dệt cho quần áo, 16 C.F.R. Phần 1615 và 1616, Tiêu chuẩn về Tính dễ cháy trong Quần áo ngủ của Trẻ em, và Phần 1633, Tiêu chuẩn về Tính dễ cháy trong những bộ nệm (Ngọn lửa thấy rõ). Thêm vào đó, chị giữ một vai trò thiết yếu trong các nỗ lực kiểm nghiệm và chứng thực các sản phẩm do Ủy ban quản lý, trong đó có các nỗ lực nhằm giảm thiểu những đòi hỏi về kiểm nghiệm. Từ năm 2015 đến 2017, chị Jacqueline giữ chức vụ Tư Vấn Cao cấp về Khoa học và Chính sách cho ông Elliot Kaye, cựu Chủ tịch CPSC. Trước khi gia nhập CPSC, chị phục vụ tại Trung tâm Nghiên cứu phía Nam của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) với tư cách quản lý phòng thí nghiệm Đánh giá Chất lượng tơ sợi, là một phòng thí nghiệm đặc tính hàng vải từ lúc còn tơ sợi cho đến khi trở nên thành phẩm. Chị Jacqueline có bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Hàng dệt của trường Đại học tiểu bang Georgia.


Carrie Egan, Vice President of Global Procurement Services, Pier 1 Imports

Carrie Egan is the Vice President of Global Procurement Services at Pier 1 Imports, a leading specialty retailer of decorative home furnishings and furniture. She is a graduate of the University of Texas at Arlington with a degree in Accounting. She participated in the St. Louis University Product Safety management course in 2014. Carrie has held several positions in the finance, supply chain and compliance areas during her 16-year tenure with the company. Her current position includes responsibility for vendor relations and onboarding, social compliance, adherence to Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), trade operations and compliance (tariff classification and brokerage operations and compliance), product safety and regulatory compliance, quality assurance both at origin and at arrival at the distribution centers and management of the Company’s chargeback program. The department interacts with the merchandise department, buying agents, vendors and labs to establish testing protocols and establish expectations around product safety and performance. Pier 1 Imports believes that product safety is essential in the operation of a responsible business and a vital part of earning customer trust, establishing brand loyalty, and maintaining market share, and was accepted by the U.S. Consumer Product Safety Commission into the Importer Self-Assessment Product Safety pilot program in 2012.

Carrie Egan, Phó Chủ Tịch Dịch vụ Thu mua Toàn cầu, Pier 1 Imports

Carrie Egan là Phó Chủ tịch Dịch vụ Thu mua Toàn cầu của Pier 1 Imports, một nhà bán lẻ hàng đầu cho các sản phẩm nội thất và đồ gỗ trang trí gia đình đặc biệt. Bà tốt nghiệp Đại học Texas ở Arlington với bằng Kế toán. Bà đã tham gia khóa quản lý An toàn Sản phẩm của Đại học St. Louis vào năm
2014. Carrie đã nắm giữ nhiều vị trí trong các lĩnh vực tài chính, chuỗi cung ứng và tuân thủ trong 16 năm làm việc tại công ty. Vị trí hiện tại của bà bao gồm trách nhiệm quản lý mối quan hệ và tuyển dụng nhà cung cấp, tuân thủ xã hội, tuân thủ Đối tác Thương mại Hải quan chống Khủng bố (C-TPAT), các hoạt động thương mại và tuân thủ (phân loại thuế quan và hoạt động môi giới và tuân thủ), an toàn sản phẩm và tuân thủ quy định, đảm bảo chất lượng cả ở gốc lẫn điểm giao hàng ở các trung tâm phân phối và quản lý chương trình bồi hoàn của Công ty. Bộ phận này tương tác với bộ phận hàng hóa, các đại lý thu mua, nhà cung cấp và phòng thí nghiệm để thiết lập các giao thức kiểm tra và kỳ vọng về an toàn và hiệu năng của sản phẩm. Pier 1 Imports tin rằng an toàn sản phẩm là thiết yếu trong hoạt động của một doanh nghiệp có trách nhiệm và là một phần vô cùng quan trọng để có được niềm tin của khách hàng, thiết lập lòng trung thành với nhãn hiệu, và duy trì thị phần, và đã được chấp nhận bởi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ để tham gia chương trình thí điểm Tự Đánh giá An toàn Sản phẩm Nhập khẩu vào năm 2012.


Arlene Flecha CPSC Bio English-page-0Arlene I. Flecha, Program Manager, U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC)

Ms. Flecha is responsible for managing all CPSC activities associated with the Southeast Asia region, including training manufacturers and regulators on the requirements to sell products in the United States. Ms. Flecha also manages CPSC’s International Training Exchange Program.

Prior to joining International Programs in November 2011, Ms. Flecha served, since November 2005, as the lead spokeswoman for the CPSC in communicating with Hispanic media and consumers about product dangers in and around the home. She made numerous appearances on network morning shows, has been interviewed on affiliate TV stations nationwide and has conducted radio and print interviews locally, nationally, and internationally. Ms. Flecha was also responsible for CPSC’s Minority Outreach efforts. Ms. Flecha has previously coordinated recruitment, partnership and training programs at the U.S. Census Bureau and the U.S. Forest Service.

Ms. Flecha was born and raised in San Juan, Puerto Rico. She holds a Bachelor’s degree in Environmental Sciences from the University of Puerto Rico and a Master’s degree in Public Communication from American University in Washington, D. C.

Arlene I. Flecha, Quản lý Chương Trình, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC)

Bà Flecha chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của CPSC liên quan đến khu vực Đông Nam Á, bao gồm hoạt động đào tạo các nhà sản xuất và nhà chức trách về các yêu cầu khi muốn bán sản phẩm tại Hoa Kỳ. Bà Flecha cũng quản lý Chương Trình Đào Tạo Giao Lưu Quốc Tế của CPSC.

Trước khi tham gia Chương Trình Quốc Tế vào tháng 11 năm 2011, bà Flecha phục vụ, kể từ tháng 11 năm 2005, với tư cách là phát ngôn viên cho CPSC trong giao tiếp với giới truyền thông sử dụng tiếng Tây Ban Nha, và giao tiếp với người tiêu dùng về những nguy hiểm của sản phẩm dùng trong nhà và chung quanh nhà. Bà đã nhiều lần xuất hiện trên chương trình TV buổi sáng của các đài có tầm phủ sóng quốc gia, đã được phỏng vấn trên các đài truyền hình địa phương và đã thực hiện các cuộc phỏng vấn trên các đài phát thanh và báo in cấp địa phương, cấp quốc gia và quốc tế. Bà cũng đảm nhiệm các chương trình của CPSC nhằm giao tiếp với các cộng đồng thiểu số trên nước Mỹ. Trước đó, bà Flecha đã điều phối các chương trình tuyển dụng, hợp tác và đào tạo tại Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ.

Bà Flecha sinh ra và lớn lên ở San Juan, Puerto Rico. Bà có bằng Cử nhân Khoa học Môi trường của Đại học Puerto Rico và bằng Thạc sĩ về Truyền thông Quần chúng của Đại học American ở Washington, D. C.


Chandni Gupta, Acting Director – Inspections, Cases and Safety Investigations Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)

Chandni Gupta is responsible for managing a team that delivers the national product safety surveillance program, online compliance initiatives, industry engagement and safety investigations.

Chandni has a keen interest in fostering compliance through supportive and educative strategies. Prior to her current role, she managed the national product safety education program for over 6 years at the ACCC. Leading a team of communication professionals, she collaborated with local, national and international stakeholders to develop and implement creative and innovative communication strategies and resources to raise awareness of product safety issues with Australian consumers and businesses. During this time she co- pioneered the use of social media and product safety apps in the ACCC to connect with consumers online. She also led international awareness campaigns with multiple jurisdictions from around the world.

Before joining the ACCC, Chandni managed communication programs in the disability sector including a major change initiative across 250 government-funded disability service providers. She has also worked on international campaigns at the United Nations headquarters.

Chandni has a Bachelor of Information Technology (Information Systems) and a Masters of Business (specialising in public relations). She is also a graduate of the Australian Institute of Company Directors.

Chandni Gupta, Quyền Giám Đốc – Bộ Phận Thanh Tra, Điều Tra về Các Vụ Việc và Vấn Đề An Toàn, Ủy Ban Cạnh Tranh và Người Tiêu Dùng Úc (ACCC)

Chandni Gupta chịu trách nhiệm quản lý một đội ngũ cung cấp chương trình giám sát an toàn sản phẩm quốc gia, các sáng kiến tuân thủ trực tuyến, các cuộc điều tra về vấn đề an toàn và sự tham gia của ngành.

Chandni rất quan tâm đến việc thúc đẩy sự tuân thủ thông qua các chiến lược mang tính hỗ trợ và giáo dục. Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện tại, bà đã quản lý chương trình giáo dục an toàn sản phẩm quốc gia hơn 6 năm tại ACCC. Dẫn dắt một đội ngũ các chuyên gia về truyền thông, bà đã hợp tác với các bên liên quan ở địa phương, quốc gia và quốc tế để phát triển và triển khai các chiến lược và nguồn lực truyền thông có tính sáng tạo và đổi mới để nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp Úc. Trong thời gian này, bà là một trong hai nhân vật tiên phong trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng về an toàn sản phẩm trong ACCC để kết nối trực tuyến với người tiêu dùng. Bà cũng dẫn đầu các chiến dịch nâng cao nhận thức quốc tế với nhiều khu vực thẩm quyền pháp lý từ khắp nơi trên thế giới.

Trước khi gia nhập ACCC, Chandni đã quản lý các chương trình truyền thông trong lĩnh vực liên quan đến người khuyết tật, bao gồm một sáng kiến thay đổi lớn xuyên suốt 250 nhà cung cấp dịch vụ dành cho người khuyết tật do chính phủ tài trợ. Bà cũng đã từng phụ trách phát triển các chiến dịch quốc tế tại trụ sở của liên Hợp Quốc.

Chandni có bằng Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin) và Thạc Sĩ Kinh Doanh (chuyên ngành quan hệ công chúng). Ngoài ra, bà còn tốt nghiệp Viện Giám Đốc Công Ty của Úc.


Alan Kaufman bio English-page-0Alan P. Kaufman, Senior Vice President, Technical Affairs, Toy Industry Association, Inc.

Alan P. Kaufman is a toy industry veteran with more than 35 years of experience addressing product safety, quality assurance, regulatory compliance and product testing issues for toy companies and retailers.

In May 2011, Mr. Kaufman joined the Toy Industry Association, Inc. (TIA) as Senior Vice President, Technical Affairs. In this position, he leads the continuing development and implementation of technical policies and strategies relating to toy safety, the environment, supply chain issues, factory processes and other related matters. Mr. Kaufman previously served as Vice-President for Global Product Safety and Regulatory Affairs at Toys“R”Us, Inc. where he oversaw regulatory and government relations related to quality assurance, product safety and private label product evaluation and served as a key member of the company’s Global Product Safety Leadership Council. He also was Toys “R” Us’ primary liaison with government oversight agencies and standards development organizations.

Before joining Toys“R”Us, Mr. Kaufman spent more than a decade directing production, sourcing and technical services functions within The Walt Disney Company and its affiliated divisions. Earlier in his career, he held technical and production positions at a number of toy manufacturers, including Mattel, Knickerbocker and Coleco. Mr. Kaufman is President and Chair of the Board of Directors of the International Consumer Product Health and Safety Organization (ICPHSO); he is also a member of the executive board of ASTM International Committee for Consumer Products F15, and is active on a number of its subcommittees responsible for toy and juvenile product safety standards. In addition, he is the nominated US expert for the current revision of ISO/IEC Guide 50 on Children’s Safety.

Alan P. Kaufman, Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách mảng Kỹ thuật, Toy Industry Association, Inc.

Alan P. Kaufman là một người kỳ cựu trong ngành công nghiệp đồ chơi với hơn 35 năm kinh nghiệm về an toàn sản phẩm, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định và các vấn đề thử nghiệm sản phẩm cho các công ty và nhà bán lẻ đồ chơi.

Từ tháng 5 năm 2011, Ông Kaufman giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cấp cao, phụ trách mảng Kỹ thuật tại Toy Industry Association, Inc. (TIA). Tại vị trí này, ông lãnh đạo sự phát triển liên tục và công tác thực hiện các chính sách và chiến lược kỹ thuật liên quan đến an toàn đồ chơi, môi trường, vấn đề chuỗi cung ứng, quy trình tại nhà máy và các vấn đề khác. Ông Kaufman trước đây là Phó Chủ tịch mảng An toàn Sản phẩm Toàn cầu và Quy định tại Toys“R”Us, Inc., ông phụ trách các vấn đề về quy định và quan hệ chính phủ liên quan đến đảm bảo chất lượng, an toàn sản phẩm và đánh giá sản phẩm nhãn hiệu riêng, đồng thời là một thành viên chủ chốt của Hội đồng Lãnh đạo An toàn Sản phẩm Toàn cầu của Công ty. Ông cũng là đầu mối liên lạc chính của Toys “R” Us với các cơ quan giám sát và các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn của chính phủ.

Trước khi gia nhập Toys“R”Us, Ông Kaufman đã có hơn 10 năm quản lý công tác sản xuất, tìm nguồn cung ứng và các dịch vụ kỹ thuật tại The Walt Disney Company và các chi nhánh, công ty con của nó. Trước đó, ông giữ vai trò sản xuất và kỹ thuật tại một số công ty sản xuất đồ chơi như Mattel, Knickerbocker và Coleco. Ông Kaufman là Cựu Chủ tịch gần nhất và là thành viên Ủy ban Điều hành của Ban Giám đốc tại Tổ chức vì An toàn và Sức khỏe Sản phẩm Tiêu dùng Quốc tế (ICPHSO); ông cũng là thành viên ban điều hành của Ủy ban Quốc tế ASTM cho các Sản phẩm Tiêu dùng F15, và đảm nhận nhiệm vụ tại một số ủy ban trực thuộc về vấn đề tiêu chuẩn an toàn của đồ chơi và sản phẩm cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, ông cũng từng là chuyên gia được Hoa Kỳ bổ nhiệm để hiệu đính lại ISO/IEC Hướng dẫn 50 về An toàn cho Trẻ nhỏ.

Ông Kaufman tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sinh học tại University of California, Los Angeles. Ông đư ợc Hiệp hội vì Chất lượng của Hoa Kỳ chứng nhận là kỹ sư chất lượng.


Michael McGarr – General Director for Gap Inc., (Gap International Sourcing) located in Ho Chi Minh City

Michael leads the sourcing offices and teams in South East Asia managing the production for Gap, Old Navy, Banana Republic and Athleta. Having over 25 years’ experience in the apparel industry, Michael has led teams in Africa, China, Europe and South East Asia sourcing production from over 30 different countries. Originally from the North East of England, he started his career as an Assistant Buyer managing Women’s knitwear. Joining Gap Inc, September 2017.

Michael McGarr – Tổng Giám đốc cho Tập đoàn Gap (Gap International Sourcing) tại TP. HCM

Michael dẫn đầu các nhóm và văn phòng cung cấp tại Đông Nam Á quản lý sản xuất cho Gap, Old Navy, Banana Republic và Athleta. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp may mặc, Michael đã lãnh đạo nhiều nhóm trong mảng sản xuất cung cấp từ hơn 30 quốc gia tại Châu Phi, Trung Quốc, Châu Âu và Đông Nam Á. Đến từ Đông Bắc nước Anh, ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò là Trợ lý Mua hàng quản lý đồ đan Nữ. Ông gia nhập Tập đoàn Gap vào tháng 9/2017.


Stockton Weikel, Vice President of Quality, Elements International

Stockton Weikel is the Vice President of Quality at Elements International, a leading vendor (mostly OEM) for most of the top 100 furniture retailers in North America. He is a graduate of Appalachian State University with a degree in Business Management.  He is responsible for all testing and compliancy for the case-goods segment of Elements International.  He manages all quality standards, internal and third party testing, social responsibility for all manufacturing in Vietnam and Malaysia.   He has extensive experience in manufacturing/production operations, quality control, quality assurance, product development, and sourcing for both Residential and Hospitality/Contract segments of the furniture industry.  Stockton has resided in Ho Chi Minh City, Vietnam since he moved there in 2011 from Shanghai, PRC.

Stockton Weikel, Phó Giám Đốc chất lượng công ty Quốc Tế Elements

Stockton Weikel là Phó Giám Đốc chất lượng của công ty quốc tế Elements, nhà cung cấp (chủ yếu là bán hàng online) cho hầu hết 100 nhà bán lẻ đồ gỗ ở Bắc Mỹ. Ông đã được tốt nghiệp trường Đại Học Appalachian chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông chịu trách nhiệm kiểm tra và tuân thủ tiêu chuẩn về sản phẩm cho công ty Quốc tế Elements. Ông quản lí tất cả tiêu chuẩn chất lượng, nội bộ lẫn bên thứ ba, chịu trách nhiệm chung cho tất cả nhà máy tại Vietnam và Mã Lai. Ông có kinh nghiệm sâu rộng trong sản xuất/cơ cấu vận hành, quản lí chất lượng, đảm bảo chất lượng, phát triển sản phẩm và tìm kiếm nhà máy cho hàng nội thất gia dụng và hàng khách sạn, dự án trong ngành công nghiệp đồ gỗ. Stockton cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam kể từ sau khi ông rời khỏi Thượng Hải, Trung Quốc năm 2011.


Steve Williams, International Program Manager, China U.S. CPSC

Steve Williams joined the U.S. Consumer Product Safety Commission in December 2014 to serve as an International Program Manager. In this role, he works as part of a team responsible for the Consumer Product Safety Commission’s engagement with foreign governments and manufacturers, as well as with international organizations involved in consumer product safety.

Steve’s regional focus is China and cooperative partnerships. He works with product safety regulators in China in efforts to improve product safety throughout the supply chain. He also provides guidance on U.S. consumer product safety requirements to Chinese manufacturers and industry organizations. Most recently, he presented at, and managed, CPSC’s exhibition booth at the Hong Kong Toy and Games Fair, Asia’s largest toy fair.

Before joining the CPSC, Steve was a Deputy Director of the Trade Agreements program at the U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. Steve participated in trade agreement negotiations, as well as outreach and training for the U.S. and international business community, particularly small businesses.

Steve is delighted to join this second year of training in Vietnam.

Steve Williams, Quản lý Chương trình Quốc tế, Trung Quốc, Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ (CPSC)

Ông Steve Williams bắt đầu tham gia làm việc cho CPSC từ tháng 12 năm 2014 với trách nhiệm là Quản Lý Chương Trình Quốc Tế. Trong vai trò này, ông thuộc một nhóm của CPSC chịu trách nhiệm giao dịch với các chính phủ và các nhà sản xuất nước ngoài, cũng như với các tổ chức quốc tế có liên quan đến an toàn sản phẩm tiêu dùng.

Công việc của ông Steve tập trung vào Trung Quốc và các quan hệ hợp tác. Ông làm việc với các nhà chức trách về an toàn sản phẩm tại Trung Quốc để cải tiến mức an toàn sản phẩm trong suốt chuỗi cung ứng. Ông cũng hướng dẫn cho các nhà sản xuất và các tổ chức trong ngành công nghiệp của Trung Quốc về các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với an toàn sản phẩm tiêu dùng. Gần đây nhất, ông đã giới thiệu và quản lý gian hàng triển lãm của CPSC tại Triển lãm Đồ chơi của Hồng Kông và hội chợ có nhiều trò chơi và đồ chơi lớn nhất châu Á.

Trước khi tham gia làm việc cho CPSC, ông Steve là Phó Giám đốc phụ trách các Hiệp định Thương mại, thuộc Vụ Thương mại Quốc tế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ông Steve tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại, tham gia giao lưu và đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.

Ông Steve rất vui mừng khi được tham gia vào chương trình đào tạo năm thứ hai tại Việt Nam.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply